คณะเภสัช มข. ร่วมประชุม The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023

The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 (NEPhReC 2023)
“Creating Impact through Community-based Education”
ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร บัณฑิตศึกษา และนิสิตนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติเภสัชศาสตร์อีสาน The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 “Creating Impact through Community-based Education” ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 14 โดยมีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดประชุม โดยความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบันในเขตภาคอีสาน (เภสัชศาสตร์อีสาน) ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา รวมถึงเภสัชกรโรงพยาบาล และบุคคลทั่วไป เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และผลงานวิจัยระหว่างนักวิจัยหน้าใหม่ และนักวิจัยผู้มากด้วยประสบการณ์จากสถาบันต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดเป็นเครือข่ายนักวิจัยต่อไปในอนาคต และมีการมอบรางวัลต่างๆ ดังนี้

รางวัลเชิดชูเกียรติ “เภสัชกรคนดีศรีอีสาน” ประจำปี 2566
ด้านงานบริบาลเภสัชกรรม (โรงพยาบาล/ชุมชน) ได้แก่
1. เภสัชกรหญิงทรัพย์พานิช พลาบัญช์ (ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)
ด้านงานวิชาการการศึกษา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรพุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 5
ด้านงานบริหารจัดการระบบเภสัชกรรม
3. เภสัชกรหญิงชุฎาพร โอภาสพสุ (โรงพยาบาลศรีสะเกษ) ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระดับบัณฑิตศึกษา)

รางวัลนิสิตเภสัชศาสตร์ที่มีจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่

นายธนวิช ทองสอดแสง นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5

.

รางวัลผู้ผู้นำเสนอผลงานดีเด่น
ระดับบัณฑิตศึกษา
ประเภท Oral Presentation
1. นางสาวช่อเพชร เฉลิมวงษ์กุล ระดับรางวัล Excellent
2. นางสาวสุธิดา ดาถ่ำ ระดับรางวัล Excellent
3. นายจตุพงษ์ สิทธิ์สุธีชนนนท์ ระดับรางวัล Excellent

ประเภท Poster Presentation
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักษวร ใจสะอาด ระดับรางวัล Excellent
2. Miss Seyla Haeng ระดับรางวัล Excellent
3. นางสาวสุภัสสร ลิ่มสกุล ระดับรางวัล Very Good

ระดับปริญญาตรี
ประเภท Poster Presentation
1. นายขุนคลัง บุดดาเพ็ง ระดับรางวัล Excellent

ทั้งนี้ เภสัชกรที่เข้าร่วมประชุม ยังสามารถเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) ได้ 3.5 หน่วยกิต และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับเป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ 15 ในปี 2567 ต่อไป

.
ข่าว: เบญจพรรณ ชุติธนธีระกุล
ภาพข่าว: อาทิตย์ วงษ์พระจันทร์

.

.

Scroll to Top