นศภ.ธนวิช ทองสอดแสง ได้รับคัดเลือกรับรางวัลเชิดชูเกียรติรางวัลนิสิตนักศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ

นายธนวิช ทองสอดแสง  นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ได้รับคัดเลือกรับรางวัลเชิดชูเกียรติรางวัลนิสิตนักศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น
จากคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

โดยเข้ารับรางวัลในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ The 14th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2023 (NEPhReC 2023) “Creating Impact through Community-based Education” ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอบคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

.

Scroll to Top