นศ. KKBS คว้ารางวัลจากการประกวด U Power Digital Idea Challenge Season 6

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาตัวแทนคณะฯ ภายใต้ชื่อทีม “ทีม เฮ้ย!! ใจเย็น ใจเย็น ใจเย็น ใจเย็น ใจเย็น ใจเย็น” ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.นริสรา พาลุสุข ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิก 4 คน ได้แก่ นายเฉลิมชัย ภาคพรม นายกฤตติพงศ์ นาโพนทัน นางสาวพิมลพร ภรณ์พิริยะนิยม และนางสาวดมิสา ชื่นปรีชา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท และรางวัลพิเศษจากแบรนด์ Sunsu พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท จากโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 6 ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ Digital Technology Demand Generation ซึ่งเป็นความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ที่ได้ตระหนักถึงการประยุกต์การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อทำโจทย์แผนการตลาดของสินค้าและบริการจากหลายหลายอุตสาหกรรม เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสได้ศึกษาพร้อมทำจริง แผนการตลาดโดยใช้สื่อดิจิทัล และความสำเร็จของแผนจากการทำจริงในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา จากผู้สมัครมากกว่า 400 กว่าทีมทั่วประเทศ

วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว
facebook.com/UPowerDigitalIdeaChallenge : ภาพ

Scroll to Top