นศ. KKBS คว้าแชมป์ Research to Market ครั้งที่ 10 รอบภูมิภาค

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาตัวแทนคณะฯ ภายใต้ชื่อทีม “สิริมงคล” ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิก 5 คน ได้แก่ นายวิศรุต ฮางลี นายสหรัถ วรรณะ นางสาวนิธิดา เขพันดุง นางสาวณิชาภา สิงห์ศรี และนางสาวอริสา พิสิฐพรปิติกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด ในการคว้ารางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท จากโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 10 (Research to Market : R2M#10) ระดับภูมิภาค โดยมีสถาบันการศึกษาในเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 22 ทีม ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
โดยการแข่งขันรอบภูมิภาค จัดขึ้น ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

สำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศรอบภูมิภาค ทีม “สิริมงคล” ได้นำเอางานวิจัย Carbohydrate Polymers Materials for Medical applications: Hydrogeles อาจารย์ประจำงานวิจัย รศ.ดร.พรนภา เกษมศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แผนศึกษาความเป็นไปได้เพื่อนำผลงานวิจัยต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และได้เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการประกวดโครงการเส้นทางสู่นวัตณิชย์ (Research to market) ในระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 ต่อไป

วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว
KKU Science Park : ภาพ

วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว
KKU Science Park : ภาพ

KKBS students of KKU win the first prize award from the regional round of the 10th Research to Market

https://www.kku.ac.th/15891

Scroll to Top