ศึกษาศาสตร์ขับเคลื่อนองค์กร GROW63 ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (GROW63)” โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบทวบการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรตามคำแนะนำของทีมที่ปรึกษาโครงการ GROW63 ซึ่งได้เข้าให้คำปรึกษาครั้งที่ 1/63 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

โดยในครั้งนี้ทีมผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมทบทวนพันธกิจและวิสัยทัศน์ให้เห็นถึงเป้าหมายที่ต้องการ รวมถึงกระบวนการ ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดตามเป้าหมาย และสมรรถนะหลักขององค์กร ที่สามารถดำเนินการขับเคลื่อน กระบวนการดำเนินงาน นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะศึกษาศาสตร์ที่ตั้งไว้ได้ในอนาคต

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติด 1 ใน 13 หน่วยงาน จาก 97 หน่วยที่เข้าร่วมสมัคร “โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (GROW 2563)” ซึ่งจัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมและมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ ตามแผนการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEx ซึ่งได้แบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 Phase โดยใน Phase 1 คณะผู้บริหารได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการ GROW63 อบรมการประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนา เพื่อส่งให้ สป.อว. พิจารณาเพื่อคัดเลือกองค์กรให้เข้าโครงการใน Phase 2 โดยหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าใน Phase 2 ของโครงการจะได้รับคำแนะนำโดยที่ปรึกษาอบรมให้ความรู้เพื่อเลือกใช้เครื่องมือ ในการพัฒนาคุณภาพ และใน Phase 3 จะได้รับการตรวจเยี่ยม เพื่อติดตามความก้าวหน้าและให้ข้อมูลป้อนกลับแก่หน่วยงานและนำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพสู่ความเป็นเลิศต่อไป

Scroll to Top