ขอแสดงความยินดีกับ นศ.สถาปัตย์ ที่ได้รับรางวัลกาลพฤกษ์ด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิจิตัล

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรเมธ พฤกษะวัน นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 5  ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติกาลพฤกษ์ ด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิจิตัล ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมโล่เกียรติยศและทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

นายจิรเมธ พฤกษะวัน นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปี 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นนักศึกษาที่มีทักษะและความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการและการอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคมทำจิตอาสา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำความรู้วิชาเรียนที่ได้ศึกษามา นำมาใช้เพื่อพัฒนาออกแบบผ่านผลงานการประกวดแบบต่าง ๆ ทั้งด้านการปรับปรุง และ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านการออกแบบเพื่อกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ ผู้พิการ ผู้พิการทางการได้ยิน อีกทั้งยังคำนึกถึงปัญหาของกลุ่มบุคคลที่ต้องการที่พักอาศัยที่สมควรได้รับ เช่น กลุ่มผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยเพื่อช่วงเป็นส่วนหนึ่งของการ นำพาความคิดเล็กเพื่อไปพัฒนาและสามารถปรับใช้ ภายในอนาคต รวมถึงกิจกรรมการทำจิตอาสาภายใต้บทบาทและหน้าที่ที่สมควรได้รับมอบหมาย เช่น เลขานุการสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฝ่ายประสานงานภายในคณะและกิจกรรมภายนอกคณะ เป็นฝ่ายการติดตั้งและประกอบฉากในกิจกรรม ละครเวทีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และได้เผยแผ่มุมมองทางความคิดงานออกแบบผ่านการประกวดแบบในระดับประเทศ โดยมีความเต็มใจและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สามารถปฏิบัติงานกิจกรรมที่ใช้ความรู้และความสามารถจากการศึกษามาพัฒนา และ สร้างสรรค์ผลงานให้เป็นประโยชน์แก่กลุ่มบุคคลหรือสังคม ดังตัวอย่างผลงานที่เคยรับรางวัล Bronze Award จากการประกวดแบบระดับประเทศ บนเวทีประกวด ASIA YOUNG DESINGNER AWARD 2021  ผลงาน Laborer Architecture (สถาปัตยกรรมผู้ใช้แรงงาน) ส่งผลให้เกิดเเนวคิดที่เกิดจากผู้ออกเเบบได้มองผ่านงานที่บุคคลอาชีพนี้ทำหรือมุมมองที่เกิดจากกายยภาพที่ทำให้เห็น ข้อเเตกต่าง อันส่งผลให้เกิดงานสถาปัตยกรรมเฉพาะตัวบุคคลอาชีพนี้ขึ้นมา ให้สามารถอยู่อาศัย เเละ ถูกรื้อถอนออกไปตามการย้ายถิ่นฐานของบุคคลเหล่านี้ ให้มีวิถีชิวิต ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ เเละใช้ความสามารถที่มีทำให้เกิดงานสถาปัตยกรรมนี้ขึ้นมาได้ “สถาปัตยกรรมทำให้ผู้คนมีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น โดยเราจะต้องเข้าใจผู้คนก่อนที่จะทำการออกแบบ ต้องมองไปถึงว่าเขาอยากมีวิถีชีวิตแบบไหน อยากใช้ชีวิตอย่างไร ความเป็นอยู่ประจำวันแม้จะเรื่องเล็กน้อยเราก็ต้องทำความเข้าใจก่อนที่จะลงมือออกแบบ”

 

นับได้ว่า นายจิรเมธ พฤกษะวัน เป็นนักศึกษาที่กอปรไปด้วยคุณธรรมของนักศึกษา 3 ประการ ได้แก่ วิทยา คือ ความรู้ดี จริยา คือ ความประพฤติดี ปัญญา คือความฉลาด เกิดแต่การเรียนดี และคิดดี สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม ยังประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและประเทศชาติ เป็นแบบอย่างที่ดีของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ผลงานของจิรเมธ  เว็บไซต์ : https://th.kku.ac.th/84880/

ผลงานของจิรเมธ  เว็บไซต์ : https://kku.world/claeu

 

 

ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

Scroll to Top