กองสื่อสารองค์กร เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาเวชนิทัศน์ มข.เรียนรู้ฝึกประสบการณ์ในสตูดิโอนำไปปรับใช้ในการเรียน

กองสื่อสารองค์กร มข. ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาเวชนิทัศน์ มข. เข้าศึกษาดูงาน ด้านสื่อและสารสนเทศ พร้อมฝึกประสบการณ์จริงในสตูดิโอ KKU Channel นำปรับใช้ในการเรียน การงาน ในอนาคต

วันนี้ 29 กันยายน 2565 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย นาง เบญจมาภรณ์ มามุข หัวหน้างานผลิตสื่อ, นางสาว วัลยา ภูงาม หัวหน้างานกิจกรรมสัมพันธ์ และ นางสาว ชุตินันท์ พันธ์จรุง หัวหน้างานวิทยุ พร้อมด้วยบุคลากร กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งนำโดย อ.ดร.ปิยนัส สุดี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 จำนวน 28 คน เข้าศึกษาดูงาน ในด้านงานสื่อและสารสนเทศ รายการโทรทัศน์ สตูดิโอ KKU Channel ด้านข่าว ด้านการจัดการงานกิจกรรมต่าง ๆ และด้านวิทยุกระจายเสียง กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร และ ห้องสตูดิโอ KKU Channel กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงในการเรียนการสอนในรายวิชา MD 531152 การสื่อสารสำหรับเวชนิทัศน์ และเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจความสำคัญของการสื่อสาร แนวคิดการสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารระดับ กลุ่ม การสื่อสารในองค์กร และการสื่อสารมวลชน บริบทของการสื่อสาร และทฤษฎีการสื่อสารขั้นพื้นฐาน กอบกับการนำความรู้ที่ได้รับนำไป ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และการทำงานต่อไปในอนาคต
ข่าว/ภาพ : บริพัตร ทาสี

Scroll to Top