มข. เดินหน้าเชิงรุกสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการเรียนการสอนของบุคลากร KKU Initiative for Learning and Teaching (KKUiLT)

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 14.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมบายาสิตา ฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโครงการจัดตั้ง KKU Initiative for Learning and Teaching (KKUiLT) ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการเรียนการสอนเพื่อสร้างเครือข่ายของบุคลากรด้านการสอน ภายใต้หัวข้อ “Assessment is Learning” โดยมีวิทยากรจาก 3 กลุ่มสาขาวิชา คือ นพ. อธิพงศ์ พัฒนเศรษฐพงษ์ คณะแพทยศาสตร์ ผศ.ดร. กรวิภา พูลผล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ รศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) และกรณีศึกษา (Case study) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์ของตนเอง และเรียนรู้เทคนิคของผู้อื่นแบบข้ามศาสตร์วิชาไปพร้อมๆ กัน ซึ่งเป็นจัดกิจกรรมในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid)

ในการนี้ ยังได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมทั้งแสดงวิสัยทัศน์ด้านการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education transformation) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อธิการบดีกล่าวว่า “KKU initiative for Learning and Teaching (KKUiLT) เป็นหนึ่งในหลายส่วนของนโยบายการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีเป้าหมายที่จะสร้างเครือข่ายของผู้สอน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาการสอน โดยไม่มีกรอบของคณะหรือสาขาวิชาเข้ามาเป็นอุปสรรค เป็นการนำประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ มาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เกิดโอกาสในการนำไปประยุกต์ใช้ในศาสตร์ที่แตกต่างกัน และจะขยายไปยังเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติ เพื่อให้เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และพัฒนาอย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไป”
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ KKUiLT ได้ทาง Facebook Page: KKU-iLT

นพ. อธิพงศ์ พัฒนเศรษฐพงษ์ คณะแพทยศาสตร์

ผศ.ดร. กรวิภา พูลผล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ข่าว/ภาพ: กองการต่างประเทศ มข.

KKU moves forward to build a network of KKU Initiative for Learning and Teaching (KKUiLT)

https://www.kku.ac.th/14933

Scroll to Top