KKBS ประกาศความสำเร็จ EdPEx300 พร้อมเดินหน้าก้าวสู่ระดับมาตรฐานสากล


เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จัดงาน “KKBS Success Celebrations on the Journey of Performance Excellence…ชื่นชมยินดีความสำเร็จของ KKBS บนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศ” กิจกรรมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ในระหว่างปีงบประมาณ 2563-2565 พร้อมชื่นชมยินดีในโอกาสที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผ่านการประเมิน EdPEx ระดับ 300 คะแนน รุ่นที่ 5 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2565 โครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นคณะแรกของของกลุ่มคณะวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในประเทศไทยที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาดังกล่าว

ภายในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กล่าวรายงานต่อ รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธีเปิดงาน ต่อด้วยการเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “EdPEx300 ไม่ไกลเกินเอื้อมและก้าวต่อไปสู่ EdPEx400” ร่วมเสวนาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ อนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมเสวนาดังกล่าว ดำเนินรายการโดย ดร.ปิยดา ดาวดึงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา


รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ท่ามกลางกระแสการปรับเปลี่ยนรูปแบบของเสรีภาพทางความรู้อย่างก้าวกระโดด ทั้งด้านเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัล ในศตวรรษที่ 21 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เราได้มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจ สอดรับนโยบายการบริหารงาน ตามยุทธศาสตร์ของประเทศและมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองความต้องการทางการศึกษา เสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพบริหารธุรกิจและการบัญชี มุ่งผลิตบัณฑิตอันพึงประสงค์ พร้อมพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ภายใต้วิสัยทัศน์ “สถาบันการศึกษาชั้นนำและเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ได้มาตรฐานสากล” พร้อมการยึดมั่นบนค่านิยม 4 หลักการ เลิศด้วยความรู้ คู่ความสมัครสมาน พัฒนางานเน้นผลลัพธ์ รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การเป็นสถาบันการสอนบริหารธุรกิจระดับโลก

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะฯได้ผนึกกำลังบูรณาการทำงานร่วมกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อขับเคลื่อนการเป็น “สถาบันการสอนบริหารธุรกิจระดับโลก”จนเกิดเป็นความก้าวหน้าและผลลัพท์ที่โดดเด่นมากมายในทุกมิติ โดยผลงานที่สำคัญในห้วงเวลาที่ผ่านมาในด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การดำเนินการเปิดหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม จำนวน 3 หลักสูตรได้แก่ 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการดิจิทัล เป็นหลักสูตรบูรณาการหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ 6 คณะวิชาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการความรู้และทักษะสมัยใหม่ที่ตอบโจทย์ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Digital Disruption) และภาวะปกติใหม่ (New Normal) เป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัลได้อย่างชาญฉลาด โดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบ T-Shape ที่เน้นให้นักศึกษามีทักษะ ความรู้ ทั้งรู้ลึกและรู้กว้าง ผ่านการสอนแบบ ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ การฝึกงานนอกสถานที่ และการเรียนการสอนแบบ Project based 2) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ ) หลักสูตรนานาชาติด้านบัญชีแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนเนื้อหา (Coursework) 3 ปี และฝึกประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันวิชาชีพระดับสากล อาทิเช่น Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) และ Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) โดยมุ่งยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย ที่เน้นการผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพบัญชี มีความคิดสร้างสรรค์เชิงบูรณาการ จริยธรรมธุรกิจ ทักษะด้านภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ เป็นบัณฑิตที่พร้อมด้วยความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) ที่สามารถปรับตัวและมีความยืดหยุ่นในการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ 3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและดิจิทัล ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษหลักสูตรแรกของคณะฯ ที่พัฒนาเพื่อตอบโจทย์การบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัลระดับสากล นอกจากหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ยังได้จัดการศึกษาแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและประชาชนทุกช่วงวัย โดยพัฒนาหลักสูตร Non Degree และ Credit Bank ที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้เรียนทุกช่วงวัย พร้อมส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ท่ามกลางการพลิกโฉมฉับพลันและวิกฤตการณ์โลกในปัจจุบันอีกด้วย”

“ด้านการพัฒนานักศึกษา นอกจากการจัดโครงการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะของนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร คณะฯได้ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะและทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ทั้งด้าน Hard Skill และ Soft Skill พร้อมสนับสนุนการเพิ่มความรู้และประสบการณ์ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ส่งเสริมการเข้าร่วมเวทีประกวดแผนธุรกิจ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการลงทุน การฝึกปฏิบัติทำธุรกิจจริง การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ รวมทั้งช่วยปลูกฝังการสร้างจิตอาสา พร้อมทำนุบำรุงวัฒนธรรมและประเพณีไทยอย่างต่อเนื่อง โดยการขับเคลื่อนผ่านศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศแห่งอาชีพ (KKBS Career Excellence Centre) ร่วมกับชุมนุมนักธุกิจพันธ์ใหม่ (Next Gen Business Club) และสโมสรนักศึกษา จนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ”

 

“ในด้านการวิจัย คณะมุ่งสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติและระดับนานาชาติที่สามารถพัฒนาไปสู่นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาการ สังคม และต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยในลักษณะโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ทำงานเป็นทีม สนับสนุนทรัพยากรและทุนวิจัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการผลิตผลงานวิจัยที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการถ่ายทอดผลงานวิจัยที่โดดเด่นของคณาจารย์และนักศึกษา ผ่านงานนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยที่สร้างคุณค่าและมูลค่านำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและภาคธุรกิจ ส่วนในด้้านบริการวิชาการ คณะฯได้มุ่งเน้นการให้บริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างคุณค่าและความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากร หน่วยงาน ภาคธุรกิจ ชุมชุนและสังคม รวมทั้งการให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองปัญหาของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงแก่กลุ่มคนทุกวัย ทั้งหน่วยงานแก่ภาครัฐและเอกชนทุกมิติ ให้สามารถมาศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมผ่านศูนย์วิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ ทั้ง 6 ศูนย์วิจัย”คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีกล่าวเพิ่มเติม
“จากความมุ่งมั่นทุ่มเทของคณะฯ ในห้วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ได้รับการันตีจากทางสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในการตรวจประเมินในโครงการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 มีมติเห็นชอบให้ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านการประเมินในระดับคะแนน 300 คะแนน ถือเป็นคณะหน่วยงานลำดับที่ 3 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อจาก คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ผ่านการประเมินระดับ 300 คะแนน ไปแล้วก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ยังเป็นคณะแรกของกลุ่มคณะวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในประเทศไทยที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาดังกล่าว ความสำเร็จในครั้งนี้จึงเป็นการันตีคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศของคณะฯ อย่างดีเยี่ยม ได้ประกาศผลว่า เป็นคณะแรกของกลุ่มคณะวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในประเทศไทยที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว”

“ท้ายที่สุดนี้ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเททำงานด้วยหัวใจ และความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อจะสร้างและพัฒนานักบริหารธุรกิจ นักบัญชี รวมถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานในทุกระดับ รวมทั้งผลิตผลงานวิจัยและบริการวิชาการที่มีคุณค่าและประโยชน์แก่สังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การันตีด้วยผลงานการรับรองเกณฑ์คุณภาพการศึกษาจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการจัดอันดับคุณภาพระดับโลก เราจะไม่หยุดยั้งและพร้อมก้าวต่อไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำและเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีที่ได้มาตรฐานสากล” คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีกล่าวในท้ายที่สุด

วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว/ภาพ
บรรพต พิลาพันธ์ : ภาพ

Scroll to Top