คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถาบันการศึกษาตัวอย่าง ด้านการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประจำปี 2565 ด้านวิชาชีพทันตแพทย์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถาบันการศึกษาตัวอย่าง ด้านการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประจำปี 2565 ด้านวิชาชีพทันตแพทย์ โดยจะได้รับมอบโล่รางวัลในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติต่อไป

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถาบันการศึกษาตัวอย่าง ด้านการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประจำปี 2565 ด้านวิชาชีพทันตแพทย์
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถาบันการศึกษาตัวอย่าง ด้านการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประจำปี 2565 ด้านวิชาชีพทันตแพทย์

     จากการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะฝ่ายเลขานุการและคณะทำงาน ได้มีหนังสือ ที่ สธ 1015/4870 เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกสถาบันการศึกษาตัวอย่างด้านการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประจำปี 2565  มายังคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีใจความว่า ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะทำงานส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ภายใต้คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในการประชุม เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม 2565 เพื่อยกย่องเชิดชูและเป็นขวัญกำลังใจแก่สถาบันที่เป็นแบบอย่างแก่สถาบันอื่น โดยได้เชิญผู้แทนสถาบันการศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อนำเสนอผลการดำเนินงานด้าน RDU (การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use: RDU)) นั้น สำนักงานตณะกรรมการอาหารและยา ได้พิจารณาคัดเลือกสถาบันการศึกษาตัวอย่างๆ ประจำปี 2565 เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฎว่าสถาบันการศึกษาที่ใด้รับการคัดเลือกเป็นสถาบันการศึกษาตัวอย่าง คือ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทั้งนี้ จะมีการมอบโล่รางวัลแก่สถาบันการศึกษาตัวอย่างในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติต่อไป

รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มข.
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถาบันการศึกษาตัวอย่าง ด้านการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประจำปี 2565 ด้านวิชาชีพทันตแพทย์
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถาบันการศึกษาตัวอย่าง ด้านการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประจำปี 2565 ด้านวิชาชีพทันตแพทย์

     ทั้งนี้ ผลการคัดเลือกสถาบันการศึกษาตัวอย่างด้านการจัดการเรียนการสอนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประจำปี 2565 (ตามมติคณะทำงานส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565) จากเครือข่ายการศึกษา 4 วิชาชีพ ได้แก่ ทันตแพทยศาสตร์  พยาบาลศาสตร์  เภสัชศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์  ดังนี้

วิชาชีพทันตแพทย์

สถาบันที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสถาบันตัวอย่าง 1 สถาบัน ได้แก่

  1. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลชมเขย 2 สถาบัน ได้แก่

  1. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  2. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิชาชีพพยาบาล

สถาบันที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสถาบันตัวอย่าง 2 สถาบัน ได้แก่

  1. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
  2. คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

รางวัลชมเชย 2 สถาบัน ได้แก่

  1. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิชาชีพเภสัชกรรม

สถาบันที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสถาบันตัวอย่าง 1 สถาบัน ได้แก่

  1. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รางวัลชมเชย 2 สถาบัน ได้แก่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  1. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

วิชาชีพสัตวแพทย์

รางวัลชมเชย 1 สถาบัน ได้แก่

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ข่าว : เบญจมาภรณ์  มามุข

ภาพ : จากเว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์  https://dentistry.kku.ac.th/?page_id=2327

 

มข.เตรียมพร้อมระบบดูแลรักษาความปลอดภัยด้านการจราจร ช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อสร้างการสร้างความมั่นใจให้ผู้เข้าร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Scroll to Top