สาธิตมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าเพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืช สร้างพื้นที่สีเขียวพร้อมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ด้านอนุกรมวิธานพืชแก่นักเรียน

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรม “โครงการฟื้นฟูป่าเพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืช” สร้างพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม  ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ และ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์กิจกรรมฯ

รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ กล่าวว่า “ด้วยทางคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์การนำองค์กรของคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ Objective Key Results (OKRs) ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ (Great Place to Live)  กลยุทธ์ที่ : 2 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นชุมชน  สีเขียว (Green Society) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : สร้างพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม  รวมทั้งเป็นแหล่งเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ด้านอนุกรมวิธานพืช ความหลากหลายของพืชและการอนุรักษ์ทรัพยากรพืช โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการดังกล่าวนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง นักเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยจนทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ”

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล “ขอแสดงความชื่นชม คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ดำเนินการจัดกิจกรรมได้เป็นอย่างดี ทั้งกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อนุกรมวิธานพืชและการอนุรักษ์พันธุ์พืช” และการจัดทำเครื่องบดใบไม้และผลิตวัสดุปลูก ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว รวมไปถึงกิจกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าที่จัดขึ้นในวันนี้ ซึ่งทุก ๆ กิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นล้วนแต่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มุ่งสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ (Great Place to Live) โดยการฟื้นฟู บำรุงรักษา และเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดแหล่งเรียนรู้ในด้านอนุกรมวิธานพืชภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะนำไปสู่พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับบริการชุมชนต่อไปในอนาคต”

โดยกิจกรรมภายใต้ “โครงการฟื้นฟูป่าเพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืช” ที่จัดขึ้นประกอบด้วย

1) กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อนุกรมวิธานพืชและการอนุรักษ์พันธุ์พืช”

2) กิจกรรมจัดทำเครื่องบดใบไม้และผลิตวัสดุปลูก และ

3) กิจกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จัดขึ้นในวันนี้

ซึ่งทุกกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม  รวมทั้งเป็นแหล่งเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ด้านอนุกรมวิธานพืชความหลากหลายของพืชและการอนุรักษ์ทรัพยากรพืช 

ภาพ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ภาพเพิ่มเติม :
Facebook

Demonstration School, KKU, and the Forest Rehabilitation Project for conserving flora, building green zone and enhancing pupils’ experience in plant taxonomy

https://www.kku.ac.th/14324

 

Scroll to Top