นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับพระราชทานรางวัล นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564

นักวิจัย มข. เข้ารับพระราชทานรางวัล นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564

นักวิจัย มข. เข้ารับพระราชทานรางวัล นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)

     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน และ พระราชทาน รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564-2565, รางวัลศาสตราจารย์วิจัย วช.ประจำปี 2563-2565 และรางวัลเมธีวิจัยอาวุโสวช. ประจำปี 2563-2565 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)” เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม  2565  ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ ฯ  จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565  

ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย มาลีวงษ์ คณะแพทยศาสตร์ มข. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

     โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย มาลีวงษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากผลงาน การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปรสิตในประเทศลุ่มน้ำโขง โรคระบาดใหม่ และระบาดซ้ำ มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยด้านปรสิตวิทยาทางการแพทย์ ทั้งงานวิจัยในระดับพื้นฐาน งานวิจัยประยุกต์ต้านปรสิตวิทยา ภูมิคุ้มกัน ปรสัตวิทยาเชิงชีวโมเลกุล

     

     ทั้งนี้ งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ  2565 หรือ Thailand Research Expo 2022 จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เพื่อแสดงถึงศักยภาพของงานวิจัยที่เป็นกลไกสำคัญในการช่วยแก้ไขและพัฒนาประเทศ ถือเป็นเวทีระดับชาติที่จะนำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์และพัฒนาประเทศทั้งในเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม ชุมชน พาณิชย์ และอุตสาหกรรม ที่คัดสรรผลงานวิจัยและนวัตกรรม กว่า 700 ผลงาน ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และคนรุ่นใหม่ได้ใกล้ชิดกับผลงานวิจัยที่ใช้ได้จริง จัดขึ้นเป็นปีที่ 17

ข้อมูล / ภาพ : ภณิดา  โมคมูล  กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รวบรวม / เรียบเรียง :  เบญจมาภรณ์  มามุข

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.thailandplus.tv/archives/577519

 

Scroll to Top