คณะวิทยาศาสตร์ มข. ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และ คณะวิทยาศาสตร์  กำหนดจัด “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565”   ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ระหว่างวันที่ 17-19  สิงหาคม 2565  โดยมีหัวข้อการจัดงานหลักคือ “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว” (BCG : Bio- Circular Green Economy) โดย มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4  “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”   เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”    เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เห็นความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ   อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป  ให้ความสนใจในวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น  ทั้งยังสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้    นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยสู่สาธารณชนด้วย
กิจกรรมสำคัญในงานปีนี้  ได้แก่

– พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
ในวันที่ 18  สิงหาคม 2565
– นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4  “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

– นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในฐานะทรงเป็น  “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”
และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”

–  นิทรรศการ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ  พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

– นิทรรศการทางวิชาการของภาควิชา และสาขาวิชาต่าง ๆ รวมทั้งศูนย์วิจัย กลุ่มวิจัยต่าง ๆ  ในคณะวิทยาศาสตร์ มข.

– นิทรรศการจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

– การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

– การแข่งขันวาดภาพความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

– การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

– การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆ

– การประกวด  Science Show   ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ในหัวข้อ “มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์”

– การประกวดสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา  และกิจกรรมอื่น ๆ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงขอประชาสัมพันธ์มายังนักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์  ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป  เข้าร่วมชมกิจกรรมและร่วมชมนิทรรศการต่างๆ  ใน “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2565” ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4320-2372  โทรสาร 0-4320-2371
e-mail : sckku53@gmail.com
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://apps.sc.kku.ac.th/scweek/competition/

 

 

 

 


Scroll to Top