มข. ผนึกภาคีเครือข่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมกับ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยหน่วยปฏิบัติการเครือข่าย อว.ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาคีอื่น ๆ นำโดย ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  และดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  ร่วมเปิดงาน นิทรรศการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม และงาน Food and Agro tech 2022 เพื่อขยายองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เผยว่า ตามนโยบายของรัฐ มีเป้าหมายเพื่อเป็นประเทศที่พัฒนานาแล้วภายในปี 2580    ฉะนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย  มหาวิทยาลัย กระทรวง ต้องเห็นแนวทางร่วมกัน ว่าเราจะสามารถนำเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม มาใช้ได้อย่างไร  ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าก่อนที่จะเกิดสถานการณ์โควิด เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม มีความสำคัญอยู่แล้ว แต่หลังจากโควิด เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เป็นตัวเร่งที่ต้องรีบนำมาใช้ โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ซึ่งเป็นเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ  โดยแบ่งเป็นสองส่วน ได้แก่ งานวิจัยพื้นฐาน และงานวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้

          “ทุกคนทราบดีว่าเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม สำคัญ  แต่วิธีการที่จะทำให้เอาไปใช้ได้จริงยังไม่แน่ชัด สำหรับ อว. ข้อคิดเห็นคือ  ส่วนที่หนึ่งงานวิจัยต้องถูกร่วมสร้างจากผู้ที่อยากจะใช้มาตั้งแต่แรก  มั่นใจได้ว่ามีคนเอาไปใช้ได้แน่นอน  กระทรวง อว. และ มหาวิทยาลัยก็เกิดการผลักดัน ผ่านกองทุน ส่งเสริมประโยชน์จากงานวิจัย มี พ.ร.บ. ใหม่ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ด้วยมาตรการ คือ เราต้องจัดสรรเงินเพื่อจะทำให้งานวิจัยถูกจัดสรรไปใช้ประโยชน์   ส่วนที่สอง คือ  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรใหม่คาดว่าจะเริ่มใช้วันที่ 27 กันยายน โดยเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาร่วมพัฒนาหลักสูตรกับมหาวิทยาลัย เราจะสามารถสร้างคนอย่างที่ต้องการได้ ก็จะสามารถคิดวิเคราะห์ สามารถสร้างบรรยากาศร่วมกับภาคเอกชนที่ทำให้เกิดงานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ได้    และสุดท้ายคือการสร้าง สตาร์ทอัพ เป็นจุดที่สำคัญที่สตาร์ทอัพสามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาพัฒนาได้ อยากจะฝากมหาวิทยาลัย และภาคเอกชน การทำงานร่วมกันบนแพทฟอร์ม ระบบนิเวศใหม่ ๆ สำคัญมาก เชิญชวนเอกชน เรียนรู้ใน 3 มิติใหม่ ร่วมกัน ซึ่งคาดว่าจะเป็นแนวทางที่เราจะสามารถไปถึงเป้าหมาย ได้งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อยอดเชิงพาณิชย์และสังคมได้ในอนาคต”   รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าว

          ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาผลงานด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนการส่งเสริมวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีผลงานนวัตกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งในด้านการแพทย์ ด้านเกษตรและอาหาร ด้านการศึกษา และด้านพลังงาน โดยในระยะที่ผ่านมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้บูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการพัฒนานวัตกรรมและการนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และชุมชน จนเกิดการสร้าง Start up การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การร่วมลงทุนในธุรกิจกับภาคเอกชน ตลอดจนการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนโดยรอบและจังหวัดใกล้เคียง

         “ โครงการจัดแสดงนิทรรศการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม จึงถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือ ที่เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยหน่วยปฏิบัติการเครือข่าย อว.ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาคีอื่น ๆ ในการจัดแสดงนิทรรศการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคมหรืองาน Tech innovation for sustainable future และงาน Food and Agro tech 2022  ในวันนี้ เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป”  รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและการจำหน่ายสินค้ากว่า 130 นิทรรศการ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดและสถาบันอุดมศึกษาภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย ผลงานนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ด้านการศึกษา อาทิ

นวัตกรรมการจัดการศึกษาสร้างสรรค์สำหรับผู้เรียนยุคใหม่ในรูปแบบ Board Game Learning Kits ที่ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และสังคมศึกษา สำหรับผู้เรียนทั้งในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ที่ออกแบบวิจัย และพัฒนาโดย นักวิจัย  นักพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา นักการศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์ และคุณครูโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้สนใจสามารถชมผลิตภัณฑ์นวัตกรรมได้ที่บูธ B27

ทั้งนี้ยังมีนวัตกรรมด้านการเกษตร-สมุนไพร อาทิ ไร่สดใส  นางดวงเดือน  ปะติตังโข เกษตรกรไร่สดใสสมุนไพร ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  เผยว่า เมื่อเข้าโครงการจะได้รับงบประมาณ และบุคลากร สนับสนุนโครงการตั้งแต่ต้นน้ำ ยังปลายน้ำ ตั้งแต่ เตรียมดิน ตรวจรับรองดิน ช่วยผลักดันเป็นผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานออแกนิก การช่วยออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ การช่วยวางแผนการตลาด ปัจจุบัน เราเป็นวิสากิจชุมชน มีผู้ร่วมโครงการปลูกสมุนไพรกว่า 200 ไร่ ในรูปแบบ สมุนไพรเพื่อทำพันธุ์ แปรรูป หรือเพื่อใช้ในโรงพยาบาล ทั่วภาคอีสาน ร่วมถึงส่งสมุนไพรสดให้แก่แบรนด์ชั้นนำอย่าง อภัยภูเบศ  ถือเป็นการช่วยเหลือชาวบ้าน เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน  ติดตามได้ที่เพจเฟซบุ๊ก ไร่สดใส

ทั้งนี้ยังมีนวัตกรรมด้านอาหาร ด้านสุขภาพ ด้านพลังงาน และระบบปฏิบัติการอัจฉริยะต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละนิทรรศการจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุกกันตลอดงาน รวมถึงการแจกผลิตภัณฑ์ทดลองใช้ ทดลองชิม รวมไปถึงกิจกรรมนาทีทองสินค้าราคาถูก เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีโซนกิจกรรมเวทีกลางซึ่งกิจกรรมสร้างสีสันตลอดการจัดงานทั้งในการให้ความรู้ในเชิงวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “นวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์”  การจัดเวทีเสวนาวิชาการ หัวข้อ “นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต Future Food for Thai to Global Society” และหัวข้อ “เคล็ด (ไม่) ลับ ทำยังไงให้ Startup ประสบความสำเร็จ” นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการส่งเสริมด้าน Soft Power ของผู้สูงอายุและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ผ่านกิจกรรมการประกวด “ส.ว.ขอม่วน Music Contest”และ “TECH INNO ISAN Cover Dance” อีกทั้งยังมีการฉายหลังกลางแปลงช่วงเย็นของทุกวันอีกด้วย กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม –  7 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 06-3786-8254  มัลลิกา ปลั่งกลาง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ข่าว / ภาพ  :   จิราพร ประทุมชัย

KKU joins the network of allies to transfer technology and innovation for social and commercial benefits

https://www.kku.ac.th/14239

Scroll to Top