คณะสหวิทยาการ ได้จัดโครงการเทคนิคและข้อบังคับการขึ้นทะเบียนและขออนุญาตผลิต จำหน่ายอาหาร และเครื่องสำอางตามมาตรฐาน อย.(ในรูปแบบออนไลน์)

ในวันที่ 12 และ 21 กรกฎาคม 2565 งานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะสหวิทยาการ ได้จัด “โครงการเทคนิคและข้อบังคับการขึ้นทะเบียนและขออนุญาตผลิต จำหน่ายอาหาร และเครื่องสำอางตามมาตรฐาน อย.” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และการอบรมผ่านระบบ Video Conference ณ ห้อง Innovation Park NKC คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี บูชิตชน รองคณบดีคณะสหวิทยาการ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานโครงการ

โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางจากองค์ความรู้ให้ออกสู่ตลาดได้จริง อันเป็นกระบวนการหนึ่งในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากงานวิจัยให้สามารถไปได้ไกลกว่าการตีพิมพ์ จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมที่ได้รับมาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการวิจัยของประเทศ และทิศทางการพัฒนาเพื่อยกระดับรายได้ของประชากร (Innovation and Commercialized Research) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นวิทยากรผู้บรรยาย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา วงศ์ศีลธรรม อาจารย์ประจำคณะสหวิทยาการ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในโครงการกว่า 259 คน

โดยในการอบรมวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. มีการบรรยายในหัวข้อ
1. การแสดงฉลาก และ ฉลากโภชนาการ
2. การขออนุญาตสถานที่ผลิต และ ผลิตภัณฑ์อาหาร
และวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. บรรยายในหัวข้อ
1. หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง
2. การจดแจ้งเครื่องสำอาง การแสดงฉลากของเครื่องสำอางและการจัดข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอาง

Scroll to Top