ทีมวิจัย “มข.” พัฒนานวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19 ส่งต่อบุคลากรการแพทย์

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 – 16.30 น. ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการผลิตนวัตกรรมสู้ภัยโควิด-19 และได้รับสนับสนุนงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม “โครงการผลิตชั้นกรองของหน้ากาก N95 โดยอาศัยสมบัติทริโบอิเล็กทริคของเส้นใยนาโนธรรมชาติและนาโนซิลเวอร์”โดยการบูรณาการความร่วมมือของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากหลายส่วนงาน ได้ส่งมอบหน้ากาก KN95 แก่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จำนวน 1,000 ชิ้น โดยมี ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการส่งมอบ พร้อมด้วยทีมนักวิจัย นำโดย ผศ.ดร.วิรัตน์ เจริญบุญ และคณะ ณ สำนักงานคณบดีอาคารเรียนรวม ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ เพื่อนำไปใช้งานในโรงพยาบาลต่อไป
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟูสังคม ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรม การต่อยอดผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงสังคม และนวัตกรรมชั้นกรองของหน้ากาก N95 เป็นอีกผลงานด้านนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สามารถตอบโจทย์สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันได้

KKU Research Team develops an innovation to fight Covid-19 and hands it on to the Health Professionals

https://www.kku.ac.th/13989

Scroll to Top