กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือ บพข. และมข. เปิดตัว FPS แพลตฟอร์มบริการอัจฉริยะ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับชาวไร่อ้อย

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร โดย รศ.ดร.ขวัญตรี  แสงประชาธนารักษ์   จัดประชาสัมพันธ์ผลงานและแถลงข่าว เรื่อง งานวิจัยสู่การปฏิบัติ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต อัปเกรดเกษตรอุตสาหกรรมไทย ภายใต้โครงการแพลตฟอร์มหุ่นยนต์และยานพาหนะไร้คนขับ สำหรับการเกษตรที่มีความแม่นยำ เพื่อสร้างฟาร์มขนาดใหญ่เสมือนปีที่ 2 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และไร่สาธิตคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี  นายณัฐพล  รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ศ.ดร.ธิดารัตน์  บุญมาศ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.ธงชัย  สุวรรณสิชณน์ รองผู้อำนวยการด้านบริหารงานวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หรือ บพข. พร้อมด้วยนักวิชาการและเกษตรกรเข้าร่วมชมการสาธิตผลงานวิจัยดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
รศ.ดร.ขวัญตรี  แสงประชารักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. กล่าวว่า เกษตรกรที่ปลูกอ้อยทราบถึงปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตและต้องการลดรายจ่ายแต่ปัญหาคือที่ผ่านมายังไม่มีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใดๆ ที่เข้ามาช่วยเกษตรกรประเมินความเสี่ยงในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในไร่อ้อยได้อย่างแม่นยำ จึงได้ทำการวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาระบบวิเคราะห์และแปลผลภาพถ่ายทางอากาศที่ได้จากอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน เพื่อนำข้อมูลที่จำเป็นไปสู่ขั้นตอนของการวิเคราะห์ และวางแผนการผลิต เพื่อลดความเสี่ยงในการจัดการไร่อ้อยของเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ โดยร่วมกับทีมวิจัยของ บพข.,บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำกัด ที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบ AI และ บ.โกลบอล ครอปส์ จำกัด ด้วยการนำโดรนมาใช้ในการสำรวจเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาให้ตรงจุดตามหลักเกษตรแม่นยำ ซึ่งจากผลการทดสอบสามารถที่จะลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตจาก 10 ตันต่อไร่เป็น 12 ตันต่อไร่ ได้อีกด้วย
ข้อมูลข่าว : https://www.khonkaenlink.info/read/649693/

Department of Industrial Promotion joins PMUC and KKU – launching EPS platform smart service that will lessen cost and increase production for sugarcane farmers

https://www.kku.ac.th/13793

Scroll to Top