คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมสานฝันปั้นจิตกับว่าที่วิศวฯกรตัวน้อย

รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 คน เข้าร่วมกิจกรรมแนะนำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสื่อดิจิทัล วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม และหลักสูตรวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์ ซึ่งหลักสูตรใหม่   เป็นหลักสูตร SANDBOX ของสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยในเครือข่ายมหาวิทยาลัยปัญญาประดิษฐ์ไทย การเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เมื่อในที่ 6 กรกฎาคม 2565 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 100 คน กิจกรรมครั้งนี้ทางโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้เปิดห้อง Premium Programmer Program สำหรับนักเรียนที่สนใจด้าน Coding มาเป็นปีที่ 2 และได้รับความสนใจในการวางเส้นทางอนาคต เพื่อเข้าศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ต่อไปในระดับอุดมศึกษา

Faculty of Engineering helps young kids, the ‘engineers-to-be’, build their dream

https://www.kku.ac.th/13789

Scroll to Top