KKBS ร่วมลงนามเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย (BSNT) พร้อมยกระดับการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ


เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ตึกโดมชั้น 2 และลานปรีดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ 9 สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำด้านบริหารธุรกิจของประเทศไทย ได้แก่ 1. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 7. คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 8. สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 9. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการก่อตั้ง “เครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย (Business School Network of Thailand: BSNT)” เพื่อร่วมกันทำงานด้านวิชาการ การจัดกิจกรรมทางวิชาการในด้านการศึกษา แลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจในประเทศไทย หวังยกระดับและปั้นบุคลากรทางการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ ขยายผลสู่การพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนาคต


จากการบันทึกลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกของไทยในการที่ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจในประเทศไทยจำนวน 10 สถาบัน ได้ประสานความร่วมกันสร้างเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย (Business School Network of Thailand: BSNT) ซึ่งได้มีการประชุมหารือกันมากกว่า 1 ปี เพื่อสร้างเครือข่ายที่น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกสถาบัน รวมทั้งภาครัฐและเอกชน และสังคมภายนอก อีกทั้งจะเป็นการรวมตัวกันเพื่อสร้างมาตรฐานทางการศึกษาระดับชาติ เพื่อใช้รับรองมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยอีกด้วย

วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ภาพ

 

Scroll to Top