คณะสัตวแพทย์ จับมือ MBA มข. มุ่งจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา หวังหนุนสมรรถนะบริหารธุรกิจ นศ.สัตวแพทย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่างเล็งเห็นว่าหากมีหลักสูตรร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน  จะนำไปสู่การพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ รวมถึงบุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิชาชีพสัตวแพทย์ในอนาคต  จึงนำมาสู่ “บันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MOA) การจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา ระหว่าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ในครั้งนี้

เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธี “การบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MOA) การจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา ระหว่าง  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน   ในการนี้มี รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.น.สพ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล คณบดีสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์รศ.น.สพ.ดร.พีระพล สุขอ้วน รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ดร.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ผศ.ดร.ปณัทพร เรืองเชิงชุมหัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือดังกล่าว ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

“การบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MOA) การจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญาระหว่าง  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ในครั้งนี้สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ต้องการส่งเสริมการจัดการหลักสูตรที่เอื้อประโยชน์ให้นักศึกษาสามารถเข้าศึกษาหลักสูตรในเวลาเดียวกัน หรือ คาบเกี่ยวกัน และ ต่อเนื่องกันได้ เพื่อที่จะเป็นการช่วยเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ และ มหาวิทยาลัย ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่างเล็งเห็นว่าหากมีหลักสูตรร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงานจะนำไปสู่การพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ รวมถึงบุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิชาชีพสัตวแพทย์ในอนาคต

รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 นั้น มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการจัดการหลักสูตรที่สอดคล้องตามแนวทางของกระบวนทัศน์ใหม่ด้านการศึกษา ที่เปิดกว้างและเอื้อประโยชน์ให้นักศึกษาสามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ในเวลาเดียวกันหรือคาบเกี่ยวกันหรือต่อเนื่องกันได้

“สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสัตวแพทย์นั้น เมื่อจบการศึกษาเป็นสัตวแพทย์แล้วจะไปทำงานทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมถึงการไปเปิดกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับสัตว์ ไม่ว่า จะเป็นโรงพยาบาลสัตว์ คลินิกรักษาสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ธุรกิจแปรรูป ฯลฯ ซึ่งจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพแล้ว ยังจะต้องมีความรู้ และ ทักษะในการบริหารจัดการควบคู่กันไปด้วย คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ จึงเห็นประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสมรรถนะด้านการบริหารธุรกิจให้กับนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ และ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมด้านอื่นๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร”รศ.ดร.ลำปาง กล่าว

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดยุทธศาสตร์ทางด้านการศึกษาการจัดหลักสูตรที่มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm curriculum)  เพื่อพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา ที่ทำให้เกิด Education Transformation  และเป็นโอกาสทางการศึกษา ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ได้ตกลงร่วมมือในการดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา สำหรับนักศึกษาที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ให้สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต ควบคู่กันไป

สำหรับกรอบการจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา ระหว่าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกรอบและการดำเนินการ สำหรับนักศึกษาที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ให้สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ควบคู่กันไปได้ โดยจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจากทั้งสองหน่วยงาน ซึ่งระยะเวลาบันทึกข้อตกลงบันทึกข้อตกลงนี้มีกำหนดระยะเวลา 6 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป  นอกจากนี้การขยายระยะเวลาให้กระทำได้ตามความเหมาะสมโดยความเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย

ข่าว : รวิพร สายแสนทอง ภาพ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Faculty of Veterinary Medicine joins MBA, KKU, to offer a dual degree program with an aim to enhance business administration capacity among vet students

https://www.kku.ac.th/12588

Scroll to Top