คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ หวังสร้างนวัตกรรมทางด้านการแพทย์

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์จากทั้งสองหน่วยงาน เข้าร่วมพิธี โดยมี รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ดังนี้ 1. เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ที่สนับสนุนกระบวนการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีทางวิศวกรรมร่วมกับทางการแพทย์ 2. เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี 3. เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการสนับสนุนการศึกษา ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี
ซึ่งบันทึกฯ นี้ มีขอบเขตความร่วมมือที่จะจัดเตรียมบุคลากร นักศึกษา และทรัพยากร เพื่อรองรับความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน การอบรมด้านวิศวกรรม การดำเนินงานวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และงานอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งจะร่วมกันสร้างเครือข่ายและสนับสนุนการดำเนินการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เพื่อเผยแพร่พันธกิจตามบันทึกความเข้าใจตลอดจนผลงานอันเกิดจากการศึกษาวิจัย และการสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน พร้อมทั้งจะร่วมกันสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือสถาบันอื่น ๆ เพื่อให้การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจนี้เกิดประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการความร่วมมือที่จัดตั้งร่วมกัน บันทึกฯ มีระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 16 มกราคม 2570
     ศาสตราจารย์ นายแพทย์ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี และความสำคัญของความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่จะร่วมกันสนับสนุนและผลักดันให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี เกิดความร่วมมือด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ที่จะสนับสนุนกระบวนการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีทางวิศวกรรมร่วมกับทางการแพทย์ ให้เกิดความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน
     รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางของคณะแพทยศาสตร์ต่อการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งคณะแพทยศาสตร์มีความยินดีในการให้การสนับสนุนหน่วยงานภายใต้คณะแพทยศาสตร์ และคณะอื่น ๆ ดังเช่น ที่ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ในการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย การสร้างนวัตกรรม ที่สนับสนุนกระบวนการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีทางวิศวกรรมร่วมกับทางการแพทย์ และสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งสนับสนุนด้านการศึกษา ซึ่งผลจากความร่วมมือกันของทั้งสองหน่วยงานจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงต่อไป
     รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวถึงวิสัยทัศน์พันธกิจ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และความสำคัญของความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งหนึ่งในพันธกิจที่สำคัญของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่การวิจัย การสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ และการบริการวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย และสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้มีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด การร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างยั่งยืนต่อไป และหวังว่าด้วยความมุ่งมั่นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และของ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะทำให้การลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามตั้งใจไว้


Scroll to Top