มข.เชิดชูเกียรติผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และรางวัลแห่งเกียรติยศประจำปี 2564 บุคคลผู้สร้างผลงานอันทรงคุณค่าแก่มหาวิทยาลัยและสังคม

________วันที่ 12 ธันวาคม 2564  เวลา 18.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงานแสดงความยินดีแด่ผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุพนมทองคำ  รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีมอดิแดง รางวัลศรีกาลพฤกษ์ และรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ ประจำปีพุทธศักราช 2564  โดยมี ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและแสดงความยินดี และ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณตามลำดับ โดยมีผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลศาสตราจารย์เกียรติคุณรางวัลพระธาตุพนมทองคำ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีมอดินแดง รางวัลศรีกาลพฤกษ์ และรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ผู้บริหาร คณบดี ตัวแทนคณะหน่วยงาน และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานร่วมแสดงความยินดี  ณ ห้องศาลาไทย ชั้น 4 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

________ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวในพิธีเปิดว่า “ในปีพุทธศักราช 2564 นี้ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พิจารณา แล้วเห็นว่าท่านซึ่งเป็นบุคคลผู้สร้างผลงานอันทรงคุณค่า และอํานวย ประโยชน์อย่างสูง อุทิศตนเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและสังคมเป็น แบบอย่างที่ดี ในการครองตนและครองงาน สมควรแก่การยกย่องและเชิดชูเกียรติ  ในโอกาสนี้ ขอแสดงความชื่นชมยินดีแด่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในวันนี้อีกครั้ง การที่ท่านได้รับรางวัลในวันนี้ จะช่วยเป็นพลังใจอันสําคัญที่จะส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายประกอบคุณงาม ความดี และสร้างสรรค์ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศชาติ และสังคมต่อไป”

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

________รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  “ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความชื่นชมยินดีแด่ผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุพนมทองคำ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีมอดินแดง รางวัลศรีกาลพฤกษ์ และรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ ประจำปีพุทธศักราช 2564 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งแต่ละท่านเป็นบุคคลสำคัญที่อุทิศตนเพื่อสังคม สร้างชื่อเสียงและมีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเป็นอย่างยิ่ง และในโอกาสนี้ ขอแสดงความชื่นชมยินดีแด่ทุกท่านที่ได้รับรางวัล ณ ที่นี้ นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอันสูงยิ่ง ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้อุทิศตนและเสียสละเวลาในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งยังสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประเทศชาติและนานาชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการได้รับรางวัลในครั้งนี้ จะเป็นกำลังใจให้ท่านสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเป็นประโยชน์ และเป็นแบบอย่างของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสังคมไทยสืบไป”

________สำหรับบรรยากาศในพิธีครั้งนี้ได้มีการจัดฉายวีดิทัศน์เกียรติประวัติและผลงานของผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ หลังจากนั้น ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบช่อดอกไม้และภาพถ่ายที่ระลึกแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ   รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้มอบช่อดอกไม้และภาพถ่ายที่ระลึกแด่ผู้ได้รับรางวัลรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น  รางวัลศรีมอดินแดง  รางวัลศรีกาลพฤกษ์  และรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ   โดยมี  นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนู พลวัฒน์  Prof. Tsutomu Kitajima  และ ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ กล่าวแสดงความรู้สึกในการได้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  จากนั้น ได้มีการบันทึกภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกอย่างเป็นเกียรติยิ่ง  ผู้ร่วมงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมแสดงความยินดีมอบสิ่งของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกันด้วยบรรยากาศแห่งความสุข

รายนามดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2564

นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ            ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต             ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนู พลวัฒน์        ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

Professor Tsutomu Kitajima      ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์      ปริญญาดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีไทย

รายนามผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุพนมทองคำ
รางวัลศิษย์เก่าตีเด่น  รางวัลศรีมอดินแดง  และรางวัลศรีกาลพฤกษ์ ประจำปี 2564

รางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประเภทบุคคล

รองศาสตราจารย์ธิติ เฮงรัศมี

รางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประเภทนิติบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

ดร.กฤษดา แสวงดี

นางสาวเบญจพร ซาครานนท์

รางวัลศรีมอดินแดง ประเภทวิชาการ

ศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา เรืองแสง

รางวัลศรีมอดินแดง ประเภทสนับสนุน

นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย

รางวัลศรีกาลพฤกษ์

นายณัฐภพ ปีนะกาตาโพธิ์

 รายนามผู้ได้รับรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ

ประเภทบุคคล                      โล่รางวัล และเข็มกลัดทองคำ

นายสุกิจ  ศิรินรกุล

นายมิตรชัย อานันทนสกุล

ประเภทนิติบุคคล                    โล่รางวัล และเงินรางวัล 100,000 บาท

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ     นายเจริญ ยุติธรรมสกุล

 ข่าว     :   วัชรา   น้อยชมภู
ภาพ    :   ณัฐวุฒิ   เพชรประไพ  /  ณัฐวุฒิ  จารุวงศ์

นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนู พลวัฒน์
Prof. Tsutomu Kitajima
ศาสตราจารย์ พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์

         

Scroll to Top