สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 (วันนี้) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ  ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2564 ตามลำดับ ดังนี้ ปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (ระดับบัณฑิตศึกษา) วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (ระดับปริญญาตรี) คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์

โดยเมื่อรถยนต์พระที่นั่งถึงด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเวลา 14.00 น. นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.เอื้อนจิต พานทองวิริยะกุล  ภริยาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กรรมการสภาพร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เข้ารับเสด็จ จากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงเสด็จเข้าสู่ห้องพิธีเพื่อพระราชทานปริญญาบัตร

เมื่อเสด็จออกสู่ห้องพิธี รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ กราบบังคมทูลเบิก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กราบบังคมทูลรายงานจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ต่อจากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแด่พระสงฆ์ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 3 รูป จากนั้นได้ พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  รางวัลธาตุพนมทองคำ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีมอดินแดง และ รางวัลศรีกาลพฤกษ์ ประจำปี พ.ศ.2564 ตามลำดับดังนี้

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

1.นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ เข้ารับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนู พลวัฒน์ เข้ารับพระราชทานปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

3.Professor Tsutomu Kitajima เข้ารับพระราชทานปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกสัชศาสตร์

4.ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ เข้ารับพระราชทานปริญญาดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีไทย

รางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประเภทบุคคล

1.รองศาสตราจารย์ธิติ เฮงรัศมี เข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประเภทนิติบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร

2.นางสาวจิราพร ศิริคำ ผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประเภทนิติบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

1.นางกฤษดา แสวงดี เข้ารับพระราชทานรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

2.นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ เข้ารับพระราชทานรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

รางวัลศรีมอดินแดง

1.ศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง เข้ารับพระราชทานรางวัลศรีมอดินแดง ประเภทวิชาการ

2.นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย เข้ารับพระราชทานรางวัลศรีมอดินแดง ประเภทสนับสนุน

รางวัลศรีกาลพฤกษ์

นายณัฐภพ ปีนะกาตาโพธิ์ เข้ารับพระราชทานรางวัลศรีกาลพฤกษ์

จากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระราชทาน ปริญญาบัตร  และทรงพระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564   ความว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีนี้   ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

บัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ย่อมเป็นที่คาดหวังของคนทั่วไปว่าจะเป็นผู้มีสติปัญญามีคุณสมบัติพร้อมที่จะประกอบการงาน สร้างประโยชน์แก่ตนและสังคม และรับภาระหน้าที่ในกิจการสำคัญต่าง ๆ กล่าวกันว่า คุณสมบัติซึ่งเป็นที่ต้องการและคาดหวังของหน่วยงานทั้งหลาย นอกจากความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง ก็คือความเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ หรือความสามารถมองการณ์ไกลไปถึงอนาคต และกำหนดเป้าหมายในอนาคตได้ บัณฑิตจะเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ได้ก็โดยอาศัยความรู้ที่เล่าเรียนมาและที่แสวงหาเพิ่มเติม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ข้อมูลข่าวสารการศึกษาความเปลี่ยนแปลงหรือปัญหาต่าง ๆ ให้เข้าใจถ่องแท้ จึงจะสามารถกำหนดเป้าหมายในอนาคตได้ชัดเจน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับตนเอง และส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่การงาน แล้วมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายตามวิธีการที่คิดไว้ ด้วยความพากเพียรอย่างสุจริตท้ายที่สุดก็จะบรรลุเป้าหมาย ยังผลให้เกิดการพัฒนาทั้งในส่วนตน และหน่วยงาน  บัณฑิตจึงควรฝึกตนให้มีคุณสมบัติข้อนี้ เพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิต และหน้าที่การงานต่อไป

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทุก ๆ ด้าน และขอให้ผู้ที่มาพร้อมกันในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน”

ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2563-2564 มีผู้ได้รับอนุมัติปริญญาในระดับต่าง ๆ ดังนี้ ปริญญาเอก 316 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 155 คน ปริญญาโท 971 คน ปริญญาตรี 6,452 คน รวมทั้งสิ้น 7,894 คน ซึ่งพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 กำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2564  โดยในวันถัดไป หรือ วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ลำดับการพระราชทานปริญญาบัตร  แบ่งเป็นภาคเช้า และ บ่าย โดยในภาคเช้า มีลำดับการพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้ คณะ ศึกษาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาคบ่าย มีลำดับการพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาลัยนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสหวิทยาการ (วิทยาเขตหนองคาย)

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 151 ของเอเชีย และลำดับ 801-1000 ของโลก จากสถาบัน QS University Ranking  และได้รับยกย่องให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศ 3 ปี ซ้อนในปี 2562 – 2564 จากการจัดอันดับของ THE Impact Ranking หรือ Times Higher Education (THE) Impact Ranking

ท่านสามารถชมถ่ายทอดสด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2564 (12-13 ธ.ค. 64) ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้

  1. Youtube https://www.youtube.com/kkuchannel
  2. Facebook https://www.facebook.com/kkuthailand/
  3. เฟซบุ๊ก KKU Radio FM103 Mhz https://www.facebook.com/KKURadioFM103/
  4. Radio Online https://radio.kku.ac.th/
  5. คลื่นวิทยุ F.M.1.3 Mhz มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://radio.kku.ac.th/

ข่าว  / ภาพ :  กองสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn confers degree certificates upon the 2021 KKU graduates

https://www.kku.ac.th/12353

Scroll to Top