พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี ๒๕๖๔

 

พิธีบวงสรวงเริ่มขึ้นเวลา 08.09 น.  คณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ มณฑลพิธี โดยมี รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  ประธานในพิธี  เปลี่ยนผ้าอังสะพระพุทธปัญญาเมตตาธรรม  พร้อมได้จุดธูปเทียนบูซาพระรัตนตรัย บูชาสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง  ปักธูปที่กระถางธูปหน้าโต๊ะเครื่องบวงสรวง และปักธูปที่กระถางหน้าโต๊ะเครื่องไหว้  บริวาร พร้อมกล่าวคำบูชาเจ้าพ่อมอดินแดง  พราหมณ์นำบูชาเทพยตา อัญเชิญเทวดา และอ่านโองการที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย  จากนั้นประธานในพิธี โปรยข้าวตอกตอกไม้ ลั่นฆ้องชัยสามลา  คณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ ปักธูปที่กระถางธูปบูชาสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง

จากนั้น  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดการแสดงรำบวงสรวง โดย นักศึกษาแขนงวิชานาฏศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง  มีการบรรเลงดนตรีไทย โดยนักศึกษา แขนงวิชาดนตรีไทย สาขาวิชาดุริยางคศิลป์  จบการรำบวงสรวงลั่นฆ้องชัยสามลา ดนตรีปีพาทย์บรรเลงลาเครื่องบวงสรวง  พราหมณ์เชิญเทพเทวากลับ และกล่าวคำลาเครื่องบวงสรวง  ผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติบันทึกภาพร่วมกัน  หลังดำเนินพิธีการมีการแสดงลิเกสมโภชเจ้าพ่อมอดินแดง

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดพิธีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง สืบเนื่องกันมาจนถือเป็นงานประเพณีที่จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีภายใต้ความร่วมมือของ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  และสมาคมศิษย์เก่า  ด้วยสำนึกแห่งกตัญญูกตเวทิตาต่อสถานศึกษา  เพื่อแสดงถึงความเคารพบูชาและความศรัทธาของบุคลากร นักศึกษา ประชาชนโดยทั่วไป ที่มีต่อเจ้าพ่อมอดินแดง ซึ่งนับว่าเป็นที่พึ่งทางจิตใจของผู้มากราบไหว้สักการะ  ในปีนี้  พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2564 ยังคงบรรยากาศแห่งพลังความศรัทธา  เป็นการจัดงานที่เรียบง่าย เน้นการจัดระบบต่าง ๆ เพื่อลดการสัมผัส หรือใกล้ชิดของผู้เข้าร่วมงาน  ทั้งนี้มีความพร้อมเพรียงของผู้บริหาร บุคลากร และ นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป ที่มาร่วมงานเสริมความเป็นสิริมงคล ต่างรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันโรคระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัดอย่างพร้อมหน้า แต่ยังคงประเพณีและความครบถ้วนที่งดงามของพิธีการ

ศาลเจ้าพ่อมอดินแดงตั้งอยู่ฝั่งขวามือ ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประตูมอดินแดง) ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นศาลาธรรมสถานที่มีลักษณะเป็นอาคารทรงจัตุรมุขล้อมรอบด้วยระเบียงทั้ง 4 ด้าน กลางห้องโถงเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธปฏิมาปางมารวิชัย ซึ่งพระครูสุธรรมาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดถ้ำพระโพธิสัตว์ ได้ถวายพระนามว่า พระพุทธปัญญาเมตตาธรรม เพื่อเป็นที่เคารพสักการะ ตามจิตปรารถนาแห่งองค์ท่าน ทั้งยังถือเป็นสัญลักษณาการโดยปริยายว่า เจ้าพ่อมอดินแดง คือ องค์เทพในบุญเขตนี นอกจากนี้ยังมุ่งหมายให้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญเกื้อหนุนการเจริญธานุสติ และเทวตานุสติ อันจะยังผลสัมฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาทแก่ประชากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ปิติสุขอยู่ในวิถีที่อุดมด้วยสามัคคีธรรมสืบไป

ข่าว    :    วัชรา   น้อยชมภู
ภาพ   :    ชายชาญ  หล้าดา / ณัฐวุฒิ  จารุวงศ์

Scroll to Top