มข. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีน COVID-19 ครั้งที่ 12/2564

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 12/2564 โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน พร้อมด้วย รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย  ร่วมการประชุม  ณ  ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในการประชุมครั้งนี้ ผศ.นพ.ปริวัฒน์ ภู่เงิน  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุม โดยระบุถึงผู้ที่ได้รับวัคซีนมียอดสะสมที่ฉีดไปแล้ว จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 88,000 โดส แบ่งเป็น Sinovac ประมาณ 38,000 โดส Sinopharm ประมาณ 23,000 โดส AstraZeneca ประมาณ 17,300 โดส และ Pfizer ประมาณ 9,000 โดส   และ วัคซีนที่มีอยู่ในคลังโรงพยาบาลศรีนครินทร์  มี Sinovac ประมาณ 4,000 โดส Sinopharm ประมาณ 40,000 โดส AstraZeneca ประมาณ 10,000 โดส และ Pfizer บางส่วนสำหรับผู้ที่ได้เข็ม หนึ่งไปแล้ว และสำหรับผู้ที่ฉีดวันที่ 8-9 กันยายน ซึ่งวัคซีนทั้งหมดจะเพียงพอสำหรับแผนการฉีดเดือนตุลาคมนี้

ส่วนแผนการฉีดวัคซีนเดือนสิงหาคม และ พฤศจิกายน 2564 นั้น เทศบาลต้องการให้ฉีด Sinopharm 50,000 โดส โดยโรงพยาบาลศรีนครินทร์  รับมาฉีด 60% ซึ่งใน 60% ฉีดไปแล้วประมาณ 20,000 โดส และมีแผนการฉีดในเดือนกันยายนนี้อีก ประมาณ 20,000 โดส ที่เหลืออีก 40% เทศบาลกระจายให้กับโรงพยาบาลในเขตอำเภอเมืองเพื่อไปดำเนินการฉีดให้หมดในภายในเดือนกันยายนนี้  ส่วนAstraZeneca ที่มีอยู่ในคลังจำนวน 10,000 โดส จะเพียงพอสำหรับคิวฉีดให้กับเข็มสอง

ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นอกจากนี้ ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รายงานต่อที่ประชุมกรณีที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจะจัดสรรวัคซีน AstraZeneca เข็มสอง จำนวน 6,000 โดส เพื่อฉีดให้กับบุคลากรและนักศึกษาที่ฉีดเข็มหนึ่งไปแล้ว  ซึ่งฉีดวัคนเข็มสองดังกล่าว โรงพยาบาลศรีนครินทร์  กำหนดแผนการฉีดในช่วงวันที่ 21-23 กันยายน ที่จะถึงนี้

ทั้งนี้สถิติการฉีดของบุคลากรและนักศึกษา  บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับวัคซีน ประมาณ 9,700 คน คิดเป็นประมาณ 85%  นักศึกษา ได้รับวัคซีนประมาณ 9,000 คน คิดเป็น 24%

Scroll to Top