คลังเลือดกลาง จัดงาน 14 มิ.ย.วันผู้บริจาคโลหิตโลก​ “ให้โลหิต ช่วยโลกพ้นวิกฤติ  Give Blood and Keep the World Beating”

__________เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 มิ.ย. 64 เวลา 08.30 น.  คลังเลือดกลาง  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดพิธีเปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก  (World Blood Donor Day)   ภายใต้คำขวัญ  “ให้โลหิต ช่วยโลกพ้นวิกฤติ  Give Blood and Keep the World Beating”  โดยมี รองศาสตราจารย์อภิชาติ จิระวุฒิพงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด  และรองศาสตราจารย์ เกรียงศักดิ์  เจนวิถีสุข รักษาการผู้อำนวยการคลังเลือดกลาง  เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคลังเลือดกลาง และบุคลากร เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก  ณ ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 1 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ เกรียงศักดิ์  เจนวิถีสุข รักษาการผู้อำนวยการคลังเลือดกลาง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

__________รองศาสตราจารย์ เกรียงศักดิ์  เจนวิถีสุข รักษาการผู้อำนวยการคลังเลือดกลาง  กล่าวว่า  “เพื่อให้ทั่วโลกตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิต พร้อมกับเพื่อแสดงความขอบคุณต่อผู้บริจาคโลหิต องค์การอนามัยโลก (WHO), สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ(IFRC),  สหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศ (FIODS) และสมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศ (ISBT) จึงได้ขอความร่วมมือให้สภากาชาดทั่วโลก จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทั่วโลก และส่งเสริมงานบริการโลหิตให้เป็นที่แพร่หลายในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 14 มิถุนายนของทุกปี โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อปี  2547 และจัดกิจกรรมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 17 ในปี 2564 นี้มีคำขวัญว่า “ให้โลหิต ช่วยโลกพ้นวิกฤติ (Give Blood And Keep the world Beating)”  โดยในปีนี้ คลังเลือดกลางได้จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก โดยมุ่งเน้นกิจกรรมและโครงการที่รณรงค์บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง  ได้แก่  โครงการประกวดวิดีโอคลิป ภายใต้แนวคิด  “บริจาคโลหิต ด้วยจิตบริสุทธิ์”  (Turn loss to life with pure heart of giving) เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์บริจาคโลหิตประจำปีงบประมาณ 2564  โดยมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวิดีโอคลิป จำนวน  8  ทีม รางวัลการประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือประเภทประชาชนทั่วไป และประเภทนักเรียน นักศึกษา ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 ซึ่งประกาศผลการตัดสิน ในวันที่  11 มิถุนายน 2564  และมอบรางวัลในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 14 มิถุนายน 2564   และ เปิดให้บริการคลินิกดูแลผู้บริจาคโลหิต (Donor Clinic)  ซึ่งให้บริการมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 คลินิกดูแลผู้บริจาคโลหิตของคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดูแลให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาสุขภาพของผู้บริจาคโลหิต โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของคลังเลือดกลาง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบริการโลหิตที่มีความปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ”

รองศาสตราจารย์อภิชาติ จิระวุฒิพงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

__________รองศาสตราจารย์อภิชาติ จิระวุฒิพงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  กล่าวว่า  “คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่เปิดรับบริจาคโลหิตเพื่อให้มีโลหิตหมุนเวียนใช้ในการรักษาพยาบาลและการผ่าตัดผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก และการจัดโครงการประกวดวิดีโอคลิป ภายใต้แนวคิด  “บริจาคโลหิต ด้วยจิตบริสุทธิ์”  (Turn loss to life with pure heart of giving) ในครั้งนี้ นับเป็นสิ่งที่ดี  ส่งเสริมการเป็นผู้ให้ ด้วยการบริจาคโลหิต สร้างการรับรู้และตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมของผู้บริจาคโลหิตทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  อันจะส่งผลให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ รวมถึงเป็นการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ที่สามารถกระตุ้นให้ผู้บริจาคโลหิตกลับมาบริจาคซ้ำเป็นประจำทุก 3 เดือน คลังเลือดกลางมีโลหิตเพียงพอสำหรับให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง”

__________จากนั้นได้มีพิธีมอบรางวัล โดย รองศาสตราจารย์อภิชาติ จิระวุฒิพงษ์  ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดวิดีโอคลิป ภายใต้แนวคิด  “บริจาคโลหิต ด้วยจิตบริสุทธิ์”  (Turn loss to life with pure heart of giving)  ดังรายชื่อต่อไปนี้

____________________ผลการประกวดวีดิโอคลิป

__________ประเภทประชาชนทั่วไป                  

รางวัลชนะเลิศ             (เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร)

–  ไม่มีผู้ได้รับรางวัล  –

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  (เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร)

ทีม Giver        :  นางริญภาอร  อินทรพานิช  และ  นายพานทอง  มัสมี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2     (เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร)

ทีม K.R.GO    :  นางสาวสุปราณี  ภูมิพิลา    และ  นายอนิรุท  พลสำโรง

รางวัลชมเชย   (เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร)

ทีม ไทนาดี      :  นายอุทัย  พระคุณ  นางสาวจินตนา  บุญถ่าน และ Miss MONICHA VERA OKWIRY

รางวัลชมเชย   (เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร)

ทีม นิด พาไป  :  นางวนิดา  ประทุมทิพย์  และ  นางสาวพุธิตา  ช้างเทศ

__________ประเภทนักเรียน นักศึกษา               

รางวัลชนะเลิศ (เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร)

ทีม ช่างภาพฝึกหัด      :  นายสฤษฎ์เกียรติ  ฤกษ์ธนะขจร   นายก้องภพ  ประมังคะตา  และ  นายชนาธิป  วงศ์สมศรี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1     (เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร)

–  ไม่มีผู้ได้รับรางวัล  –

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2     (เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร)

ทีม สุดปัง       :   นางสาวนภัสสร  ตัณฑ์กำเนิด  นายปานนภ  เอื้อเสรีวงศ์  และ  นายธันว์  เตียถาวรชัย

รางวัลชมเชย   (เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร)

ทีม My friends :  นางสาวพิชญ์สินี  โสดร  นางสาวหทัยภัทร  จงอ้อมกลาง  และ  นางสาวนรินธร  พันรังสี

รางวัลชมเชย   (เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร)

ทีม First Blood :           นายสุวัชรินทร์  คงเลิศกิตติ   และ  นางสาวศันศนีย์  ศรีระพล

__________การประกวดวิดีโอคลิปภายใต้แนวคิด  “บริจาคโลหิต ด้วยจิตบริสุทธิ์”  (Turn loss to life with pure heart of giving)  มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสิน ประกอบด้วย ผศ.วิยะดา  ปัญจรัก  รองผู้อำนวยการคลังเลือดกลาง เป็นประธานกรรมการตัดสิน  และคณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิป ประกอบด้วย   อ.ดร.ปิยนัส  สุดี  ประธานหลักสูตรเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์  ผศ.ดร.วันชนะ  สืบไวย  ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางสุขภาพ  นางพูนทรัพย์  ศรีพารา  หัวหน้างานจัดหาโลหิต  และ นางเบญจมาภรณ์  มามุข  หัวหน้างานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

__________สำหรับผู้ประสงค์บริจาคโลหิต มีข้อปฏิบัติและการเตรียมตัวสำหรับผู้บริจาคโลหิต  มีดังนี้  เป็นผู้มีอายุระหว่าง 17 – 70 ปี  (อายุ 17 ปี ต้องมีใบรับรองจากผู้ปกครอง) และต้องมีน้ำหนักมากกว่า 45 กิโลกรัมขึ้นไป  ผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี ผู้ที่อายุระหว่าง 65 – 70 ปี ต้องตรวจสุขภาพเพิ่มเติม  ก่อนบริจาคโลหิตต้องมีสุขภาพแข็งแรง  นอนหลับพักผ่อนเพียงพอไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง  ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศ หรือพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดของ COVID-19 และผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยCOVID-19  งดบริจาคโลหิต 14 วัน  ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ COVID-19 นับตั้งแต่ตรวจพบเชื้อหรือหายป่วย โดยไม่พบว่ามีอาการใดๆหลงเหลือแล้ว งดบริจาคโลหิต 14 วัน หากภายหลังบริจาคโลหิต ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ COVID-19 สามารถแจ้งกลับมายังหน่วยงานที่รับบริจาคโลหิตให้ทราบทันที

__________ผู้บริจาคโลหิตควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง  งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง  งดสูบบุหรี่ 1 ชั่วโมง  ต้องไม่ได้รับการผ่าตัดภายใน 6 เดือนหรือป่วยและได้รับโลหิตจากผู้อื่นภายใน 1 ปี   สตรีต้องไม่อยู่ระหว่างมีประจำเดือนและหายแล้วอย่างน้อย 3 วัน  ไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ ให้นมบุตร คลอดหรือแท้งบุตรภายใน 6 เดือน  ตนเองและคู่นอนไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  ไม่มีการเจาะหู สัก ลบรอยสัก และฝังเข็มภายใน 4 เดือนที่ผ่านมา  ไม่อยู่ระหว่างรับประทานยาฆ่าเชื้อ ยาแก้อักเสบ ยารักษาสิว ยาปลูกผม ยารักษาโรคทางจิตเวช และยารักษาโรคบางอย่าง  ไม่ได้ถอน อุด ขูดหินปูน และรักษารากฟัน ภายใน 3 วันที่ผ่านมา

__________เนื่องในวันที่ 14 มิถุนายน เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก  และในปัจจุบันเป็นภาวะวิกฤตโควิด19 ทำให้มีผู้บริจาคโลหิตลดน้อยลงไปอย่างมาก   คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลศรีนครินทร์  คณะแพทยศาสตร์  จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิต โอกาสแห่งการต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์  ณ ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 1 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 043-363 945

ข่าว/ภาพ   :   วัชรา  น้อยชมภู

Blood Bank organizes June 14 World Blood Donor Day, “Give Blood and Keep the World Beating”

https://www.kku.ac.th/11287

Scroll to Top