คณะสหวิทยาการจัดโครงการ การสนับสนุนสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ออนไลน์

        วันที่ 9 -11 มิถุนายน 2564 ณ ห้อง NK 2314 ,NK 2316 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการโครงการจัดตั้งอุทยานนวัตกรรมและเทคโนโลยี   สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและวิจัย รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจ (SMEs) ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล จึงได้จัดโครงการหลักการสนับสนุนการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ โครงการย่อยที่ 2 เรื่อง How to YouTuber : การสร้างสื่อการเรียนรู้เพื่อเผยแพร่บน YouTube กล่าวรายโดยนายฎูวดล กรพันธุ์ รักษาการหัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี บูชิตชน รองคณบดีคณะสหวิทยาการ กล่าวเปิดโครงการ ในการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ได้มีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าอบรม

       ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน โดยสามารถเขาไปเพื่อแบ่งปันความรู้และเสนอแนวคิดใหม่ๆ ได้โดยไม่ถูกปิดกั้น ขณะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอีกหนึ่งแห่งที่ก่อนหน้านี้ได้นำ Google Apps for Education มาใช้สนับสนุนการเรียนการสอน จากจุดนี้ทำให้มหาวิทยาลัยเห็นโอกาสที่ดีในการสอนรูปแบบวิดีโอผ่านยูทูบ เพราะเข้าถึงกลุ่มนักศึกษาได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน ม.ขอนแก่น ได้เผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยไปสู่ประชาชนผ่านช่องยูทูบของมหาวิทยาลัย หรือ KKU Channel โดยมีเกือบ 1,000 วิดีโอ และมียอดเข้าชมกว่า 1.3 ล้านครั้ง ดังนั้นเพื่อให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง จึงได้มีการจัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยจัดโครงการหลัก เรื่อง การผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ออนไลน์   ผ่านโครงการย่อยที่ 2 เรื่อง How to YouTuber : การสร้างสื่อการเรียนรู้เพื่อเผยแพร่บน YouTube  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำเครื่องมือออนไลน์ที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นรูปธรรมเอื้อต่อการสร้างผลงานด้านการจัดเรียนการสอนและงานวิจัยของผู้เข้าอบรมและสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถสร้างผลงานเผยแพร่บนยูทูบได้ และในการจัดอบรมในครั้งนี้ได้มี คณาอาจารย์ นักศึกษา บุคคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่นและบุคคลภายนอกเข้าร่วมอบรม รวมจำนวน  40 คน

ภาพ : อนิรุต สุทธินันท์ ,สมประสงค์ ปริวัติ

ข่าว : อนิรุต สุทธินันท์

Faculty of Interdisciplinary Sciences carries out a project to support online learning media

https://www.kku.ac.th/11280

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top