มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโปรดเกล้าฯสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์

        จากการเปิดเผยของ  ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ จำนวน 61 ราย พร้อมทั้งได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนเพื่อแสดงความยินดีต่อผู้ที่ได้รับโปรดเกล้าฯในครั้งนี้ รวมทั้งได้แสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความก้าวหน้าและขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทุกคน
        ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีผู้ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ครั้งนี้จำนวน 9 รายได่แก่
          1.รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          2.รศ.ดร.กนกอร สมปราชญ์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          3.รศ.ดร.ภก.สุพล ลิมวัฒนานนท์  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          4.รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          5.รศ.วันชัย สะตะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          6.รศ.ดร.ภญ.นฤมล เจริญศิริพรกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          7.รศ.ดร.พนกฤษณ คลังบุญครอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          8.รศ.ดร.จินตนา สัตยาศัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          9.รศ.ดร.ทิพยา เอกลักษณ์ณานันท์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโปรดเกล้าฯสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์ ทั้ง 9 รายในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

ข่าว-กองสื่อสารองค์กร

Congratulations to the newly Royal-Appointed Professorship Positions

https://www.kku.ac.th/11344

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top