โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) เพื่อขับเคลื่อน Smart Tambon จังหวัดร้อยเอ็ด 18 ตำบล 7 อำเภอ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) เพื่อขับเคลื่อน Smart Tambon จังหวัดร้อยเอ็ด 18 ตำบล 7 อำเภอ

           นาย ชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมโครงการ U2T เพื่อขับเคลื่อน Smart Tambon จังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 โดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจาก สวทช. กรมพัฒนาที่ดิน คณาจารย์จาก 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตร้อยเอ็ดและวิทยาเขตขอนแก่น ผู้ถูกจ้างงานประเภทบัญฑิตจบใหม่ตำบลละ 2 คน รวมจำนวนผู้เข้าร่วม 158 คน ในวันดังกล่าวได้มีการนำเสนอภาพรวมโครงการ U2T แต่ละพื้นที่ โดย รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี เป็นตัวแทนนำเสนอการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน 3 ตำบลที่รับผิดชอบ และคุณบัญญัติ คำบุญเหลือ พร้อมทีม SLIG ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย และจัดกระบวนการ work shop การทำแผนอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Planning)
         ทั้งนี้สืบเนื่องจากจังหวัดร้อยเอ็ดได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ต.คำพะอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบผลสำเร็จ ก่อให้เกิดการสร้างอาชีพสร้างรายได้ พัฒนาสู่ความยั่งยืนของพื้นที่ และมุ่งสู่การเป็น Smart Tambon โดยร่วมกับ สวทช. บริษัท เบทาโกรจำกัด (มหาชน) และ มทร.อีสาน มีเป้าหมายยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ภายใต้แนวคิดการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวมทั้ง 5 มิติ คือ เศรษฐกิจ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม สังคม และการศึกษาจังหวัดเห็นควรมีการขยายผลต่อยอดไปสู่การดำเนินการในลักษณะดังกล่าวยังพื้นที่ตำบลอื่นๆ จึงได้จัดงานขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัย กับส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อต้องการสื่อสารว่าจังหวัดต้องการอะไรจากโครงการเพื่อนำไปสู่การบูรณาการแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยจังหวัดมุ่งหวังที่จะให้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) สร้างประโยชน์แก่จังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สามารถนำไปสู่การเป็นฐานในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของพื้นที่อย่างตรงจุดต่อไป
         แผนการดำเนินงานต่อไป   อาจารย์และผู้ถูกจ้างงานแต่ละพื้นที่ วางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ  ทางจังหวัดร้อยเอ็ดจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ U2T จังหวัดร้อยเอ็ด (U2T@101)  โดยคณะกรรมการประกอบด้วย (1)หน่วยงานระดับจังหวัดและอำเภอ (2) สถาบันการศึกษา 4 แห่ง (3) ภาคเอกชน (4) อปท. / ประชาชน  กำหนดการลงพื้นที่ต้นแบบ (ต.คำพอุง) ภายในเดือนเมษายน

ภาพข่าว : ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด / นางสาวอติชา แช่มชื่น (SLIG) รายงาน

Scroll to Top