อธิการบดี ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายวิสาหกิจ ครั้งที่ 3/2564

วันนี้ ( 11 พฤษภาคม 2564 ) เวลา 9.00 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายวิสาหกิจ ครั้งที่ 3/2564 โดยมี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รองอธิการบดี  คณบดี และผู้อำนวยการ ร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom Cloud Meeting  และห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี

การประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการร่วมประชุมดังนี้  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ  รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ   นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ชร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  นายปราโมทย์ วิทยาสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  นายคุรุจิต นาครทรรพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์    ศ.ดร. กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  รศ. ดร. รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.สุทิน เวียนวิวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์  นางสาวสุนิภา ไสวเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์ ผูอำนวยการกองยุทธศาสตร์  นายสถิตย์  แก้วบุดตา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล  และนางละอองดาว สมดีวีรเดช รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมาย

โดยการประชุมครังนี้มีวาระที่น่าสนใจ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หน่วยงานวิสาหกิจของส่วนงาน พุทธศักราช 2564

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายวิสาหกิจ ครั้งที่ 1 และ 2

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง  ร่างประกาศตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หน่วยงานวิสาหกิจของส่วนงาน  พุทธศักราช 2564

 

ข่าว จิราพร ประทุมชัย

ภาพ ชายชาญ  หล้าดา

Scroll to Top