โครงการการพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฯ จัดการประชุมวิชาการ จิ้งหรีดอีสาน rISNED KKU TALK ก้าวต่อไป ? จิ้งหรีดไทย…แหล่งโปรตีนแห่งอนาคต

rISNED KKU TALK ก้าวต่อไป ? จิ้งหรีดไทย...แหล่งโปรตีนแห่งอนาคต
rISNED KKU TALK ก้าวต่อไป ? จิ้งหรีดไทย...แหล่งโปรตีนแห่งอนาคต
rISNED KKU TALK ก้าวต่อไป ? จิ้งหรีดไทย…แหล่งโปรตีนแห่งอนาคต

โครงการการพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่ระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย จัดการประชุมวิชาการ จิ้งหรีดอีสาน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564  rISNED KKU TALK ก้าวต่อไป ? จิ้งหรีดไทย…แหล่งโปรตีนแห่งอนาคต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สยปพ มข. (Research Institute of Strategy and Coordination for Northeastern Development – rISNED KKU)  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) Thailand Science Research and Innovation (TSRI)   และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) National Research Council of Thailand (NRCT)  ร่วมกับ โครงการการพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่ระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย จัดการประชุมวิชาการ จิ้งหรีดอีสาน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564   rISNED KKU TALK ก้าวต่อไป ? จิ้งหรีดไทย…แหล่งโปรตีนแห่งอนาคต ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564   เวลา 08.30 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคารเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้เกียรติกล่าวเปิดงานโดย  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากมายที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำโดย ศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง สาขาวิชากีฏวิทยาและโรคพืช  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / ผศ.ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์     ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / ผศ.ดร.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ และ ผศ.ดร.นยทัต ตันมิตร  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  คุณเพ็ชร วงศ์ธรรม        ประธานกลุ่มบ้านแสนตอ / คุณอรวรรณ วอทอง ประธานกลุ่มบ้านฮ่องฮี / คุณอิงครัตน์ ธัญศิรธนวุรมย์  ฟาร์มจิ้งหรีด ออลบักส์ / สพ.ญ.ลัลน์ลลิต สุคนธรัตนสุข บริษัท ลั้ลน์ลลิต อะกริ ฟู้ดส์ จำกัด  และ                          คุณสไกร อินทร์นาง  ประธานกรรมการบริหาร แมลงรวย

ผู้สนใจการร่วมประชุมทางออนไลน์ สามารถเข้าร่วมรับชมการประชุมได้2 ช่องทาง คือ  เฟสบุ๊ก จิ้งหรีดปลอดภัย และ Zoom

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทาง zoom สแกน QR Code กรอกข้อมูลส่วนตัว  เบอร์ติดต่อ อีเมล แล้วรอ รับ link เข้าร่วมประชุม

ข่าว : เบญจมาภรณ์  มามุข

Scroll to Top