มข.เปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เพื่อการจ้างงานในระดับพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลระทบจากสถานการณ์โควิด-19 

สำนักข่าว : khonkaenlink

URL :   https://khonkaenlink.info/home/news/12359.html

มข.เปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เพื่อการจ้างงานในระดับพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลระทบจากสถานการณ์โควิด-19

วันที่เผยแพร่ : 8 มีนาคม 2564

เมื่อเวลา 14.30  น. วันที่ 8 มี.ค. 2564 ที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มข.  ร่วมเปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเพื่อการจ้างงาน การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมในปัญหาและความต้องการของชุมชน

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มข.กล่าวว่า  การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวได้กำหนดระยะเวลาการจ้าง 11 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน ก.พ.- ธ.ค. 2564 โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น รับผิดชอบดำเนินโครงการในพื้นที่ จำนวน 135 ตำบล ซึ่งทุกคนจะจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับหน่วยงานราชการ  142 หน่วยงาน และมีผู้ที่ถูกจ้างงานรวมทั้งหมด 2,700 คน

” การจ้างงานตามโครงการดังกล่าว แยกเป็นการจ้างงาน ประเภทนักศึกษาจ้าง 5,000 บาท/เดือน จำนวน 675 คน , ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 15,000 บาท/เดือน จำนวน 1,350 คน และ ประชาชนทั่วไป ค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือน จำนวน 675 คน  ซึ่งในการดำเนินงานโครงการนี้ได้เกิดการดำเนินงานร่วมกันอย่างบูรณาการจากหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ สถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 8 แห่ง และส่วนงานต่าง ๆภายในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนงานผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ จำนวน 16 ส่วนงาน ประกอบด้วย คณะเกษตรศาสตร์,  คณะเทคนิคการแพทย์ , คณะเทคโนโลยี ,คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี, คณะพยาบาลศาสตร์ , คณะเภสัชศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์  , คณะศิลปกรรมศาสตร์ , คณะเศรษฐศาสตร์ , คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์,  คณะสหวิทยาการ , คณะสัตวแพทยศาสตร์  , คณะสาธารณสุขศาสตร์ , วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  ,วิทยาลัยนานาชาติ และ สำนักบริการวิชาการ”

รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวต่ออีกว่า  ผู้ถูกจ้างงานจะต้องลงพื้นที่พบปะชุมชน จัดทำรายงานสถานภาพตำบลและรายงานข้อมูลเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่  เพื่อใช้ประกอบการวางแผนกำหนดกิจกรรมและยกระดับรายตำบลให้เหมะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ และเพื่อการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน ภายใต้การกำกับดูแลของ มข.ในภาพรวม

Scroll to Top