ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัล Outstanding Poster Award ในการประชุมระดับนานาชาติ

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ได้เข้าร่วมประชุม The 5th Allied Health Sciences International Symposium on Zoom ใน Theme: Healthcare Challenges in the Fourth Industrial Revolution: Risk and Opportunity for Allied Health Sciences จัดโดย Daegu Health College (DHC, Korea) โดยมีการแบ่งห้องประชุมย่อยออกเป็น 1. Medical Technology Session, 2. Physical Therapy, Speech Therapy, Occupational Therapy Session และ 3. Nursing Session

มีนักศึกษาจากคณะร่วมนำเสนองานวิจัยจำนวน 8 เรื่อง และได้รับรางวัล “Outstanding Poster Award” จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่

สุนันทา พรหมมินทร์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์

เรื่อง Effect of structured play on intra-variability of gross motor and language development in orphaned infants aged 6-10 months อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วัณทนา ศิริธราธิวัตร

นพรัตน์ สังฆฤทธิ์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์

เรื่อง Correlations between the segmental postural control and sitting development in moderate to late preterm infants aged from 4 months until the age of independent sitting attainment อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วัณทนา ศิริธราธิวัตร

ณัฐชิตา จึงกาญจนา นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

เรื่อง Effect of urine concentration on urine assay for diagnosis of strongyloidiasis อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อัญชลี เตชะเสน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลและอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน

สุนันทา พรหมมินทร์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์

เรื่อง Effect of structured play on intra-variability of gross motor and language development in orphaned infants aged 6-10 months

นพรัตน์ สังฆฤทธิ์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์

เรื่อง Correlations between the segmental postural control and sitting development in moderate to late preterm infants aged from 4 months until the age of independent sitting attainment

ณัฐชิตา จึงกาญจนา นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

เรื่อง Effect of urine concentration on urine assay for diagnosis of strongyloidiasis

Scroll to Top