มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 5 ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี พ.ศ. 2564 โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยประกอบด้วย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝ่าย รวมถึงผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ในการนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย ได้หารือเกี่ยวกับความคืบหน้าการจัดทำ คำขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบอีบัดเก็ตติ้งของสำนักงบประมาณ ต่อด้วยการรายงานทบทวนแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อจัดการประชุมทบทวนแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2564 โดยจะจัดขึ้นที่อาคารสิริคุณากร มข. ซึ่งกำหนดการในวันที่ 26 มีนาคม 2564 จะมีการบรรยาย โดย นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล ให้เกียรติเป็นวิทยากร ส่วนวันเสาร์ ที่ 27 มีนาคม 2564 จะเป็นเรื่องของการรับฟังผลการนำเสนอการประชุมร่วม ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสภามหาวิทยาลัย ร่วมอภิปรายให้ข้อเสนอแนะ จากนั้นเป็นเรื่องวาระการรับรอง รายงานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การปรับแผนงบประมาณ และการจัดทำงบประมาณกลางปี ประจำปี 2564 ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ได้มีการแลกเปลี่ยน และเสนอความคิดเห็น เพื่อหาวิธีการแนวทาง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

Scroll to Top