ตู้ปันสุข มข. เปิดให้บริการอีกครั้ง ส่งความรัก ความปรารถนาดีจากพี่ศิษย์เก่าสู่น้องนักศึกษา ช่วงสอบกลางภาค

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เปิดให้บริการ “ตู้ปันสุข” จำนวน 2 จุด ประกอบด้วย ตู้ปันสุข กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ ตู้ปันสุขหอพักนักศึกษาชายที่ 12 ในช่วงสอบกลางภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564

ตู้ปันสุข 2564 นี้ เปิดให้บริการในสอบกลางภาค เพื่อส่งต่อความรักความปรารถนาดีจากรุ่นพี่ศิษย์เก่าไปยังน้อง ๆ นักศึกษา เพื่อให้มีกำลังกายที่ดี กำลังใจที่เข้มแข็ง พร้อมต่อการสอบกลางภาค  ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังระบาดอยู่ แม้สถานการณ์การระบาดจะไม่รุนแรงมากนัก แต่ก็มีผู้ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ซบเซา รายได้ที่ลดลง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของรุ่นน้องนักศึกษา รุ่นพี่ศิษย์เก่าจึงได้ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อแจกจ่ายสำหรับน้องนักศึกษาที่มีความจำเป็น

ตู้ปันสุข มข. นับเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เชื่อมสายใยระหว่างพี่สู่น้อง เพราะในช่วงการระบาดของโควิด-19 เมื่อต้นปี 2563  กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดมทุนทรัพย์ในการจัดกิจกรรม “พี่น้องสู้โควิด-19” และได้มีกิจกรรมตู้ปันสุขเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดังกล่าว ให้บริการแก่นักศึกษา มข. ต่อเนื่องสามเดือน  เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักศึกษาและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 และในครั้งนี้รุ่นพี่ศิษย์เก่าก็มีความประสงค์ในการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่รุ่นน้องนักศึกษาอีกครั้ง

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จึงขอขอบคุณรุ่นพี่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  รุ่นที่ 13 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคผ่านกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำหรับให้บริการ “ตู้ปันสุข” แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564

KKU’s ‘Tu Pan Suk’ serves again – with love and well wishes from ex-students to present students during Mid Term

https://kku.ac.th/9735

 

ข่าว/ภาพ : ภาสกร  เตือประโคน

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top