งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา มข.จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการงานหลักสูตรและสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564  โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย  รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผศ.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร ในการนี้ ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   ผศ.ดร.คัชรินทร์ ศิริวงศ์    รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  ร่วมประชุมออนไลน์

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรโครงการพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564 มีวาระการประชุม อาทิ การรายงานสถานการณ์ทางการเงินของหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ และ รายงานสถานการณ์ทางการเงินหลักสูตรโครงการพิเศษของคณะศิลปกรรมศาสตร์ การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา อาทิ  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ประกาศค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี การขออนุมัติดำเนินการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2564 ) ขออนุมัติดำเนินการจัดการหลักโครงการพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่พ.ศ 2563)

ข่าว : รวิพร สายแสนทอง  ภาพ : อรรถพล ฮามพงษ์  ข้อมูล : นางเจียระไน นีล นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

Scroll to Top