สำนักบริการวิชาการหาความต้องการของชุมชม พื้นที่ ต.สวนหม่อน

           ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ลงพื้นที่ หารือร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น นำโดย นายไกรสิทธิ จำปานิ ปลัด อบต.สวนหม่อน
           นายประสิทธิ์ บุญสิทธิ์ รองนายกฯ อบต.ส่วนหม่อน พร้อมด้วยเจ้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความต้องการในการที่จะพัฒนาชุมชน โดยปลัด อบต.ส่วนหม่อนได้เสนอแนวทางการดำเนินงานโดยยึดหลักจากยุทธศาสตร์ของจังหวัดในเรื่องอาหารปลอดภัย ลดใช้สารเคมี ลดร่ายจ่าย สร้างรายได้ ให้กับประชาชนโดยเสนอให้ใช้พื้นที่ของทาง อบต. สร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรเพื่อเป็นต้นแบบในการลดการใช้สารเคมี นำผลผลิตที่เหลือจากการรับประทาน ไปจำหน่าย สร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยมีเป้าหมายเป็นกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ผู้สนใจรวมถึงการใช้โรงเรียนเป็นอีกหนึ่งสถานที่เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้กับนักเรียนในพื้นที่ ต.สวนหม่อนอีกด้วย นอกเหนือจากนั้นสำนักบริการวิชาการยังได้นำสนอการสร้างอาชีพนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพของประชาชนในพื้นที่ คือ การปลูกพืชสมุนไพร “บัวบก” แบบอินทรีย์ ที่ทางสำนักฯ และ คณะเภสัชศาสตร์ มข. ร่วมกันส่งเสริม โดยได้รับความสนใจจากทาง อบต.สวนหม่อนเป็นอย่างมาก
Academic Service Bureau conducts a community need analysis at Suan Mon Sub-district
Scroll to Top