ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ฯ จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ ใช้ชุมชนและกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดย กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๒๕๐ คน เพื่อเสริมสร้างการมีจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม ใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม  ซึ่งจัดต่อเนื่องหลายกิจกรรมในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกอบด้วย

กิจกรรมจิตอาสามอบปูนซีเมนต์ อุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องสังฆทาน เวชภัณฑ์ วัดป่าภูพระบาท อำเภอบ้านแท่น และ ที่พักสงฆ์ผาช้างศรีสามัคคีธรรม อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบปีที่ ๕๗ กวาดเศษใบไม้บริเวณแนวกันไฟป่า ทำความสะอาดห้องน้ำ เก็บกวาดเศษใบไม้ เก็บขยะ ขนทรายเข้าวัด มัดตาข่ายใส่ตะแกรงเหล็ก ที่วัดถ้ำผาเกิ้ง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๔,๑๕ และ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

และเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  จัดกิจกรรม “จิตอาสาทาสีอัฒจันทร์ สนามกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดย  รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.นรินทร์ จันทร์ศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ นายณัฐพล พวงคต หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา ได้มาเยี่ยมชมและมอบน้ำผลไม้ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์

 

ข่าว : สุดารัตน์ ภูต้องใจ

ภาพ : พลภัทร สายเชื้อ

Scroll to Top