“มข.”เล็ง!เปิดหลักสูตร รถไฟฟ้าความเร็วสูง

สำนักข่าว: winnews

URL: https://www.winnews.tv/news/27614

วันที่เผยแพร่: 30 ม.ค. 2564

มข.เล็ง!เปิดหลักสูตร รถไฟฟ้าความเร็วสูง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรใหม่ โครงการ High Speed Train เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรใหม่ โดยอาจจะมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นหลักสูตรรถไฟฟ้าความเร็วสูง เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพป้อนตลาดงานสำคัญในอนาคต

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ที่ ห้องประชุมสิริคุณากร 5 อาคารสิริคุณากร ชั้น 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมโครงการ High Speed Train ร่วมมือกับต่างประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย รศ.ดร.ทพญ.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ ผศ.ดร. อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝายการต่างประเทศ ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ รศ.ดร. รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ณัฐพงษ์ อารีมิตร รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ณัญธิวัฒน์ พลดี ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา รศ.อาคม แก้วระวัง หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.จงกฤษฎิ์ จงอุดมกาณณ์ ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา รศ.ดร.พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.เฉลิมชัย พาวัฒนา หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ นางวิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ นางสาวเนตรดาว จำเริญดารารัศมี นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ และนางสาวเสาวณีย์ นามทะจันทน์ นักวิเทศสัมพันธ์

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยถึงความเป็นมาของโครงการ High Speed Train เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรใหม่ โดยอาจจะมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นหลักสูตรรถไฟฟ้าความเร็วสูง เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพป้อนตลาดงานสำคัญในอนาคต

รศ.นพ.ชาญชัย เปิดเผยต่อว่าซึ่งประเทศไทยมีโครงการรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทย (Thailand High-speed Rail Project) อันเป็นโครงการเมกะโปรเจกต์ของประเทศไทยในการก่อสร้างระบบรถไฟความเร็วสูง มีเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงตลาดการค้า ระหว่างกลุ่มประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง เนื่องจากประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางของอินโดจีน ทั้งนี้ ได้มีการพิจารณาเป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ และการดำเนินงาน เพื่อการจัดทำหลักสูตร High Speed Train ร่วมมือกับต่างประเทศ โดยจะมีการเตรียมการ แผนการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนต่อไป.

 

 

Scroll to Top