ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชุมออนไลน์ Project Symposium On Chinese + TVET เนื่องในงาน International Chinese Language Education Week 2020 แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ด้านการเรียนการสอนออนไลน์

วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมอวี้หลาน สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายไทย ร่วมประชุมออนไลน์ Project Symposium On Chinese + TVET เนื่องในงาน International Chinese Language Education Week 2020 จัดโดย Center for Language Education and Cooperation และ Nanjing Institute of Industry Technology ซึ่งเป็นการประชุมสัมมนาทางด้านการเรียนการสอนภาษาจีนผนวกกับด้านอาชีวศึกษา ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ในนามของผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินการของสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานด้านอาชีวศึกษาไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนารถไฟความเร็วสูง และการจัดทำคอร์สเรียนแบบออนไลน์ร่วมกัน นอกจากนั้น ภายในงานประชุมยังมีผู้มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับด้านอาชีวศึกษาจากหลายประเทศ ร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อจะนำไปพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน และอาชีวศึกษาในอนาคต

KKU administrators attend “Project Symposium On Chinese + TVET” on the occasion of International Chinese Language Education Week 2020 to exchange knowledge of learning and teaching online

https://kku.ac.th/8335

ข่าว: กองการต่างประเทศ

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top