สำนักบริการวิชาการ จัดอบรม “กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 27

          สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล หลักสูตร “กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 27 ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6 กรุงเทพมหานคร โดยท่านวิทยากร ผศ.ดร.รัชตวรรณ ศรีตระกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาพข่าวโดย นางสาวเดือนเพ็ญดาว ชิวพิมาย
Scroll to Top