มข.อบรมบุคลากร ซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติในการรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

 

วันนี้ ( 17 พฤศจิกายน 2563 ) เวลา 13.30  น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยกองกฎหมาย  จัดอบรมการซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติในการรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยได้รับเกียรติจากรศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และอาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นวิทยากรพิเศษ ทั้งนี้มีผู้บริหาร บุคลากร เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 150 คน ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

             รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น    กล่าวว่า     สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้จัดทำระบบการรายงานข้อร้องเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบทางอิเล็กทรอนิกส์และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตได้มีบันทึกแจ้งให้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นตรวจสอบข้อมูลและเข้าใช้งานระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐจัดทำขึ้นโดยขอให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลข้อร้องเรียนและให้เริ่มใช้งานระบบรายงานข้อร้องเรียนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำขึ้นตั้งแต่รอบการรายงานประจำเดือนตุลาคมเป็นต้นไป โดยสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ให้รายงานข้อมูลในทุกวันที่ 5 ของทุกเดือนและให้รายงานความคืบหน้ารอบ 7 วันและรอบ 37 วันพร้อมทั้งสรุปรายงานผลการดำเนินการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)จัดทำขึ้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงจัดอบรมครั้งนี้ขึ้นเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติในการรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยหวังว่าผู้บริหาร บุคลากรจะได้รับประโยชน์จากการอบรมครั้งนี้ ตลอดจนพบแนวทางปฏิบัติอันดีเกี่ยวกับการจัดการการรายงานข้อร้องเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเป้าประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐต่อไป

อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรพิเศษ  เผยว่า การจัดอบรมการซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติในการรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านข้อร้องเรียนในระดับคณะหน่วยงานและมหาวิทยาลัยสามารถนำความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข้อร้องเรียนไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานด้านการรายงานข้อร้องเรียนได้อย่างถูกต้อง  ตลอดจนสามารถรายงานผลการดำเนินการเกิดประสิทธิภาพตรงเวลาและเป็นไปตามระบบแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยกำหนด

อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีแนวทางการปฏิบัติ เพื่อตอบสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เพื่อให้การดำเนินการกรณีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ทุกคณะ และหน่วยงานดำเนินการดังนี้

  1. ตรวจสอบและรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบเป็นประจำทุกเดือนโดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไปซึ่งหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีข้อร้องเรียนดังกล่าวให้รายงานข้อมูลข้อร้องเรียนพร้อมรายละเอียดพอสังเขปตามแบบฟอร์มเอกสารแนบเพื่อให้มหาวิทยาลัยทราบโดยรายงานไปยังกองกฎหมายสำนักงานอธิการบดีภายในวันที่ 3 ของทุกเดือนเช่นกรณีรายงานข้อร้องเรียนประจำเดือนพฤศจิกายนเรื่องรับเข้าตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนถึง 30 พฤศจิกายนให้รายงานข้อร้องเรียนภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 หรือกรณีข้อร้องเรียนประจำเดือนธันวาคม 2563 ให้รายงานข้อร้องเรียนภายในวันที่ ไม่ภายในวันที่ 3 มกราคมเป็นต้นไป
  2. ในกรณีมีรายงานข้อร้องเรียนตามข้อ 1 ให้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนรอบ 7 วันและรอบ 37 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนพร้อมทั้งสรุปรายงานผลการดำเนินการข้อร้องเรียนดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป

3.ในกรณีที่คณะและหน่วยงานไม่รายงานใด ๆเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว  มหาวิทยาลัยจะถือว่าท่านไม่มีข้อร้องเรียนในเดือนนั้น

  1.     ให้ท่านมอบหมายเจ้าหน้าที่ภายในสังกัดคณะและหน่วยงานของท่านจำนวน 1 คนเป็นผู้ติดต่อประสานงานเรื่องดังกล่าวและส่งรายชื่อมายังกองกฎหมายเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบและเพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการรายงานข้อร้องเรียนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐต่อไปทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวปฏิบัติเดียวกันมหาวิทยาลัยได้จัดการอบรมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวันนี้แล้ว (อังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 นถึง 16.30 นณห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากรสำนักงานอธิการบดี )

ข่าว :  จิราพร  ประทุมชัย

ภาพ : ภาสพันธ์ จิโนทา ,จิราพร ประทุมชัย,ณัฐวุฒิ จารุวงศ์

KKU trains personnel in the approaches for reporting complaints related to officials’ corruptions and illegitimacy https://www.kku.ac.th/8219

Scroll to Top