มข.-อว. จับมือ 135 ตำบล เดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เสริมสร้างอาชีพใหม่ในชุมชน

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมชี้แจงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม            รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ณ ห้องสิริคุณากร 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผ่านระบบ Meeting Zoom

เมื่อวันจันทร์ที่ 9  พฤศจิกายน 2563  เวลา  15.00-17.00 น. ณ ห้องสิริคุณากร 3  (ชั้น 2) อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ จัดประชุมชี้แจงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) และระบบออนไลน์ ผ่านช่องทาง Meeting Zoom โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 230 คน ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นายกเทศบาลนคร เมืองขอนแก่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 135 ตำบล ผู้บริหาร คณบดีและผู้แทนคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ชี้แจงความเป็นมาของโครงการ “ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ” (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

     รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ ความว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการภายใต้แผนงานหรือโครงการบัญชีแนบตามบัญชีท้ายพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ. 2563 โดยในระยะที่ 1-2 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินโครงการ การจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค    ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งการดำเนินงานโครงการฯได้บรรลุผลไปด้วยดี จนกระทั่งเพื่อให้การพัฒนาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงมีโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิยาลัย บูรณาการในระยะที่ 3 ขึ้น  โดยครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัดในภาคอีสานตอนบน จำนวน 135 ตำบล และสำหรับตำบล ที่เหลือจะได้รับการเห็นชอบให้พัฒนาตำบลอย่างบูรณาการให้ทั่วถึงทุกตำบลในทุกจังหวัดในระยะต่อไป ในโอกาสนี้กระผมในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านอธิการบดีทุกมหาวิทยาลัย ท่านประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ท่านนายกเทศบาลนครเมืองขอนแก่น ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 135 ตำบล และผู้บริหารและคณบดี ผู้แทนคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยความยินดียิ่ง และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน   ท้องถิ่น จักได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ   เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของชุมชน และฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

     สำหรับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)  สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ “พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”  มีเป้าหมายหลักของโครงการ คือ เพื่อพัฒนากำลังคน พัฒนาทักษะใหม่และการลดความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน (Targeted Poverty Alleviation)  เพื่อให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ในชุมชน และเพื่อให้เกิดการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data)  ซึ่งโครงการ “ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ” เป็นการดำเนินโครงการในระยะที่ 3 โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น ร่วมมือกันขับเคลื่อนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ    เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของตำบล และฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างมั่นคงและยั่งยืนคลอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัดในภาคอีสานตอนบน จำนวน 135 ตำบล มีการดำเนินโครงการในพื้นที่              อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง

 

ข่าว :  เบญจมาภรณ์  มามุข / ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพ : ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU and MHESI join 135 sub-districts to upgrade socio-economic status and enhance new community occupations

https://www.kku.ac.th/8195

Scroll to Top