คณะสหวิทยาการ สาขา EBM จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษพิชิต TCAS: EBM Pathway to TCAS Success

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. คณาจารย์และนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ (English for Business Management: EBM) สาขาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษพิชิต TCAS (EBM Pathway to TCAS Success) ภายใต้ค่ายเตรียมความพร้อมรับเข้าศึกษา คณะสหวิทยาการ มข. 64 (CAMP ‘IN’ NKC 2020) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 20 คน จากโรงเรียนในหลากหลายจังหวัด อาทิเช่น หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี และขอนแก่น เป็นต้น โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการระหว่างวิชารายวิชาภาษาอังกฤษและกลุ่มวิชาโทนวัตกรรมการสื่อสารและสื่อสารมวลชน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มวิชาโทของหลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ (ปรับปรุง ปี 2563) กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมสันทนาการ ณ ห้อง 1407 อาคารบริหาร ภายใต้การดูแลของผศ.ดร.ปาริชาต  ทุมนันท์ เป็นกิจกรรมที่เชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกมาร่วมร้องเพลง เต้น และเล่นเกมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จักเพื่อนๆและพี่ๆที่เข้าร่วมกิจกรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล้าแสดงออกและเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น

2. กิจกรรมชิมอาหารนานาชาติ ณ โถงทางเดินชั้น 3 อาคารบริหาร ภายใต้การดูแลของดร.สิริกานต์ สุวรรณผู เป็นกิจกรรมที่จัดโดยนักศึกษารายวิชา GE 151144 พหุวัฒนธรรม ซึ่งได้ดัดแปลงเมนูอาหารประเทศต่างๆ มาผสมผสานกัน เช่น อาหารไทย-ญี่ปุ่น อาหารไทย-อินเดีย อาหารไทย-เวียดนาม และอื่นๆอีกมากมาย มาให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชิม

3. กิจกรรม TOP 5 Interview Q&A for TCAS ณ ห้องเรียนรู้อิสระและทำงานร่วมกัน เป็นกิจกรรมฝึกตอบคำถามภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ ภายใต้การดูแลของคณาจารย์ประจำหลักสูตร ได้แก่ ผศ.ดร.ปาริชาต  ทุมนันท์, อ.อรภิยา มณีกานนท์, อ.ภควดี  ไชยศิริ, อ.ธีระพงษ์ บุบผาดา และ Dr.Rodney Caldicott

4. กิจกรรม Showtime ณ ห้อง The Creative Studio เป็นการฝึกตอบคำถามในภาคปฏิบัติ โดยมีการอัดวิดีโอ 5 คำถามที่ผู้เข้าร่วมได้ฝึกตอบ ซึ่งทางหลักสูตร นำโดยอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาโทนวัตกรรมการสื่อสารและสื่อสารมวลชน ดร.สิริกานต์ สุวรรณผู จะรวบรวมจัดทำเป็นคลิป TOP 5 Interview Q&A for TCAS และเผยแพร่ผลงานของผู้เข้าร่วมกิจกรรมบนยูทูป (YouTube channel: EBM KKU) และเพจเฟสบุ๊กของหลักสูตรต่อไป (Facebook Fanpage: ebmkku) นอกจากนี้ ระหว่างการทำกิจกรรม นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์ ยังได้มีการถ่ายทำ vlog เพื่อจัดทำคลิปวิดีโอภาพรวมของกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วย

ภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมดนี้ มีบรรยากาศเต็มไปด้วยความครึกครื้นและความสนุกสนาน นอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้ในการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์แล้ว ยังได้ทดลองชิมอาหารเมนูพิเศษ และทดลองใช้ห้อง The Creative Studio ซึ่งนับว่าเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง

ข่าว/ภาพ : อาจารย์ภควดี ไชยศิริ และนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ ชั้นปีที่ 4

Scroll to Top