มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “สมเด็จพระปิยมหาราช”

510

เช้าวันนี้ (23/10/63) นายชุมพร พารา  ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากรกองสื่อสารองค์กร ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  วางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “สมเด็จพระปิยมหาราช” โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา และถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

“วันปิยมหาราช” เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ พระพุทธเจ้าหลวง พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี ผู้ทรงมีคุณูปการต่อบ้านเมืองและพสกนิกรไทยอย่างอเนกอนันต์ ประเทศไทยสามารถดำรงอยู่อย่างมั่นคง ประชาชนดำเนินชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี มีอธิปไตยมาหลายร้อยปี ก็ด้วยพระบารมีและพระวิริยะอุสาหะของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ รวมถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยเช่นกัน ตลอดรัชสมัยของพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาตินานัปการ จนเกิดความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศเป็นอย่างยิ่ง เช่น การปกครอง การเลิกทาส การปฏิรูประบบราชการ การสาธารณูปโภค การคมนาคม การศึกษา การศาสนา โดยเฉพาะการต่างประเทศ จากเหตุการณ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ในการเสด็จประพาสยุโรปทั้งสองคราวเมื่อ พ.ศ.2440 และ พ.ศ.2450 นั้น ได้แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของทวีปเอเชียที่เสด็จฯ เยือนทวีปยุโรปอย่างจริงจังเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ประเทศสยามในขณะนั้นรอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของมหาอำนาจชาติตะวันตกได้สำเร็จเป็นอย่างดี จากพระราชกรณียกิจทั้งหมดและด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้ พสกนิกรไทยจึงพร้อมใจกันสร้างพระบรมรูปทรงม้าอันสง่างามน้อมเกล้าฯ ถวาย พร้อมด้วยการเฉลิมพระบรมนามาภิไธยเป็นพิเศษดังปรากฏที่พระบรมรูปทรงม้าว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประชาราษฎร์”