เทคนิคการแพทย์ มข. ลงนาม MOU โครงการ Health Science Platinum Classroom ร่วมกับโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน”

             วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะเทคนิคการแพทย์ มข. ลงนาม MOU ร่วมกับ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น ณ หอประชุม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โดย รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และ อ.ดร.เสาวนีย์ นาคมะเริง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีการศึกษา และโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นำโดยนายยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และนายอดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว มีคณะผู้บริหารจากคณะเทคนิคการแพทย์ ดังนี้ ผศ.ดร.วนิดา ดรปัญหา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสภาพแวดล้อมและพัฒนาบุคลากร ผศ.ดร.อัฐวุฒิ ไชยบุญเรือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ สื่อสารองค์กรและการต่างประเทศ และ ผศ.ลิ่มทอง พรหมดี หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รวมถึงคณะผู้บริหารโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมเป็นสักขีพยาน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ นี้เป็น “โครงการจัดการเรียนล่วงหน้าก่อนเข้ามหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียนโครงการ Health Science Platinum Classroom โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน” เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการโดยการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีความสนใจศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ บุคลากร บริการวิชาการและเครือข่ายการเรียนรู้ หรือความร่วมมืออื่นๆ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเป็นวิทยากร ร่วมกับการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ และเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการ
               รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้กล่าว เชิญชวนและให้กำลังใจน้องๆ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ที่จะเลือกเรียนวิชาความรู้พื้นฐานของคณะเทคนิคการแพทย์ มข. ซึ่งเป็นวิชาเลือก 1 หน่วยกิต นี้ อีกทั้งยังให้โควตาในการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชากายภาพบำบัด จำนวน 10 คน และสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 10 คน รวมเป็น 20 คน
                อ.ดร.เสาวนีย์ นาคมะเริง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมเสวนา “หนทางสู่นักวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ดี” ร่วมกับวิทยากรในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพอีกทั้ง 6 สาขา
ทั้งนี้ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มข. ยังร่วมออกบูธเพื่อเชิญชวนและแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวให้แก่นักเรียน รวมถึงครูและผู้ปกครองที่ให้ความสนใจอีกด้วย
ข่าว: อัจฉราภรณ์ แสนทองคำ
ภาพ: อัจฉราภรณ์ แสนทองคำ, สุธนาพรรณ ธนสีลังกูร

Scroll to Top