มข. จัดปฐมนิเทศการเรียนหลักสูตร AI Online: MIT Critical Data ประเทศสหรัฐอเมริกา

508

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร กองการต่างประเทศจัดงานปฐมนิเทศการเรียนหลักสูตร AI Online ร่วมกับ MIT Critical Data ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อส่งเสริมศักยภาพของคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้าน Artificial Intelligence ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาด้าน AI in Healthcare ทั้งเรื่องการจัดทำหลักสูตรและการให้บริการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ รศ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ กล่าวรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมในครั้งนี้

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า หนึ่งในความท้าทายของมหาวิทยาลัย คือการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้าน Digital Technology และความก้าวหน้าด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence ; AI) ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเรียนในหลักสูตร AI online จัดโดย MIT Critical Data ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงเป็นการส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรด้าน Artificial Intelligence เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี และทำให้สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนการพัฒนาให้เกิดหลักสูตร AI in Healthcare และการส่งเสริมความก้าวหน้าในงานบริการสุขภาพ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในอนาคตต่อไป

KKU holds orientation of AI Online: MIT Critical Data, USA
https://www.kku.ac.th/7976