สำนักบริการวิชาการ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) สัญจร ครั้งที่ 5/2563

ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และบุคลากรสำนักบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ ท่านเตช บุนนาค ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) สัญจร ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมมณีเทวา สำนักบริการวิชาการ ชั้น 5 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ท่านเตช บุนนาค อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) กล่าวถึงนโยบายการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณ ว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้เริ่มต้นและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา จนถึงปีปัจจุบัน ในการดำเนินงานของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) ได้มุ่งเน้นภารกิจด้านส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่มหาวิทยาลัยกำหนด รวมทั้งให้ความสำคัญในการติดตามและกำกับดูแลกลไกในการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณในระดับส่วนงาน ในการประชุมครั้งนี้ ได้สัญจรมาประชุมที่สำนักบริการวิชาการ เพื่อรับฟัง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟังอุปสรรค ปัญหา และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณของสำนักบริการวิชาการ”

จากนั้นผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ได้รายงานผลการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณของสำนักบริการวิชาการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟังอุปสรรคปัญหา และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณของสำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ ก.จ.ม.

ในช่วงสุดท้าย ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ได้มอบของที่ระลึกให้กับ คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Office of Academic Service hosts Khon Kaen University Ethics Committee 5th Roaming Meeting of 2020
https://www.kku.ac.th/7969

Scroll to Top