มข. ผนึก EU หนุนสมาร์ทฟาร์ม เพื่อเกษตรกร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

วันนี้ (11 กันยายน 2563 ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์   พร้อม 8 ภาคีเครือข่าย จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ  เพื่อดำเนินโครงการ “Sustainable developmeNt Smart Agriculture Capacity : [SuNSpaCe]” ในความดูแลของ สหภาพยุโรป หรือ EU  (European Union) โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กล่าวรายงานโครงการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  และได้รับเกียรติจากนายศรัทธา  คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นแสดงความยินดี  และมีผู้บริหาร 8 องค์กร  กลุ่มเกษตรกร และ สื่อมวลชน ร่วมงานกว่า 100 คน ณ หมวดพืชผัก อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

  รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า โครงการ SUNSpaCe  ได้รับโอกาสจาก สหภาพยุโรป หรือ EU  ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการ พร้อมกับหลายมหาวิทยาลัยทั่วโลก เพื่อ นำเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรเพื่อให้สามารถจัดการและดำเนินการทำการเกษตรได้แบบทันท่วงที เปลี่ยนแปลงการทำการเกษตรแบบเก่า คือพออยู่พอกิน เป็นเกษตรขนาดเล็กหรือขนาดกลาง ซึ่งนอกจากนี้เพื่อเป็นการสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ แล้วยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม เป็นไปตามนโยบายด้านประชาคม  หรือ ผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย (People)ปรับเปลี่ยนการทำงานวิจัย (Research transformation)  ทำวิจัยตามความต้องการของผู้ใช้งานหรือตามปัญหาของประเทศ ปรับเปลี่ยนเป้าหมายการทำวิจัยให้ไกลกว่าการตีพิมพ์ สู่การนำไปใช้จริง เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่หรือนวัตกรรม การผลักดันงานวิจัยเพื่อนวัตกรรมเชิงพานิชย์

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า โครงการ “Sustainable developmeNt Smart Agriculture Capacity : [SuNSpaCe]” ได้รับทุนงบประมาณสนับสนุนจาก Erasmus+ (Erasmus – EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) ซึ่งเป็นโครงการของสหภาพยุโรปเพื่อสนับสนุนการศึกษา เพื่อฝึกอบรมเยาวชนและในยุโรป โดยมีงบประมาณ 14,700 ล้านยูโร จะเปิดโอกาสให้ชาวยุโรปกว่า 4 ล้านคนได้ศึกษาฝึกอบรมและได้รับประสบการณ์ในต่างประเทศ  ปัจจุบัน Erasmus+ ไม่เพียงเปิดโอกาสให้นักเรียนเท่านั้น ยังเปิดโอกาสสำหรับบุคคลและองค์กรที่หลากหลาย รวมถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับโอกาสนั้นด้วย โดยการทุ่มเทเขียนโครงการกว่า 2 ปี ของคณะบริหาร ฯ  จนกระทั่งสำเร็จในที่สุดในวันนี้

     “โครงการ SUNSpaCe คือ การจัดทำกรอบการทำงานที่เปิดใช้งานเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาและการฝึกอบรม เพื่อช่วยให้เกษตรกรเข้าใจการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีใหม่ๆ มีการพัฒนาแนวทางการเรียนรู้ที่พร้อมปรับเปลี่ยนได้อยู่เสมอ และมีเครื่องมือที่พร้อมใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมในการฝึกอบรม  ทั้งนี้ในความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งหวังและสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกัน  นำเทคโนโลยี IoT ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผลผลิต พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงการบูรณาการด้านการศึกษาและพัฒนาเป็นจุดถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร (smart farming) ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์สำหรับนักศึกษา บุคลากร ผู้ประกอบการหรือผู้สนใจทั่วไป อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเชิงวิชาการและปฏิบัติการ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาทางด้านการเกษตรทันสมัย (smart faring) ให้แก่ผู้สนใจ”  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กล่าว

รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

     รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เผยว่า  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้มุ่งแนวคิดของการนำเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลบนห่วงโซ่คุณค่าโดยรวม ซึ่งเกษตรกรสามารถจัดการและดำเนินการทำการเกษตรได้แบบทันท่วงที ประกอบกับมีการนำเอาข้อมูลที่ประกอบข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการคิดวิเคราะห์เพื่อใช้ในวางแผน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการทำการเกษตรของตนเองได้อย่างเหมาะสม บนพื้นที่ทำการเกษตรขนาดเล็กหรือขนาดกลาง ซึ่งนอกจากนี้เพื่อเป็นการสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยใช้เครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และองค์ความรู้ทางด้านการตลาดมาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น

     ทั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญให้เข้าร่วมดำเนินโครงการ Sustainable developmeNt Smart Agriculture Capacity [SuNSpaCe] โดยมี ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสังคม ร่วมในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว และมีมหาวิทยาลัยที่เป็นหลัก คือ University Lyon2 ULL , University of the West of Scotland – UWS, Corvinus University of Budapest – CUB ทำหน้าที่ในการกำกับดูแล ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้จากฝั่งยุโรปให้กับมหาวิทยาลัยที่เป็นภาคีเครือข่ายในฝั่งเอเชีย โดยมี Chiang Mai University – CMU, KhonKaen University – KKU, Kantipur Engineering College – KEC, Acme Engineering College – AEC, Royal University of Bhutan – RUB เป็นประเทศในการทดลองและวิจัยในการทำ Pilot Site และ Smart Lap

     การดำเนินโครงการที่ผ่านมานั้นได้มีการประชุมและเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 โดยโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2564 จากความเชี่ยวชาญของในแต่ละมหาวิทยาลัยนั้น ความร่วมมือด้านการเกษตรทันสมัยจะถูกถ่ายทอดมายังเกษตรกรตามศักยภาพและพื้นที่ของเกษตรกร เพื่อขยายผลการพัฒนาไปยังเกษตรกรอื่นๆ อีกมากกว่า 300 ราย อาทิ การใช้อุปกรณ์ตรวจวัดความชื่นของดินในไร่นา การตรวจวัดสารเคมีในดิน  การใช้เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิของอากาศเพื่อการให้น้ำอย่างเหมาะสม เป็นต้น

KKU joins EU to support Smart Farm for farmers and for Thai economy
https://www.kku.ac.th/7814

จิราพร  ประทุมชัย  :  ข่าว

วรัญญู ดอนเหนือ  :  ภาพ

Scroll to Top