นศ.สถาปัตย์ ชนะเลิศการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสวนปาล์ม มข.

ผลงาน KKU ConNext Park

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวขวัญสกุล นามวงศา  นายพงษ์สิทธิ์  ก้านภูเขียว  นายภาณุวิชญ์ ศรีสุทธา นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับผลงานที่ใช้ชื่อว่า ผลงาน KKU ConNext Park  คว้ารางวัลชนะเลิศ ในโครงการประกวดออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนปาล์ม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อผลงาน KKU Square
 ของ นางสาวปุญญิสาสินเชย  นายแทนศร พรปัญญาภัทร  นายศุภวิชญ์ ข้อสกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อผลงาน NOURISHING TERRAIN ของ นายวิริยะ ดำรงค์กุล  นางสาวสิรภัทร พั่วโพธิ์
รางวัลชมเชย ชื่อผลงาน The Art Forest ของนายจิรเมธ พฤกษะวัน  นายพงศธร พลหมอ   นายปรเมษฐ์ ขวัญตา   นายกานต์ กันเผือก
และนายปภังกร สิทธิสาร

ทั้ง 4 รางวัลนี้ เป็นผลงานการออกแบบของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งมีการประกาศผลรางวัลการออกแบบเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ผ่านมา

ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้กล่าวถึงแนวคิดการออกแบบพื้นที่สวนปาล์ม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้แนวความคิด KKU ConNext Park (Connect to the next) ว่า “เพื่อเป็นดั่งสะพานเชื่อมโยง พื้นที่การใข้ประโยชน์ (Land Use) ธรรมชาติ (Nature)และ ผู้คน (people) เข้าไว้ด้วยกันอย่างสอดคล้อง และกลมกลืน”   ซึ่งรูปแบบของผลงานออกแบบที่นำเสนอนั้น ผังบริเวณออกแบบมาตราส่วน ระยะ ที่แสดงผลงานการออกแบบที่ชัดเจน โดยมีผังแสดงพื้นที่บริเวณสวนปาล์มสาหรับออกแบบ   ภาพรวมที่เห็นภาพรวมในมุมมองต่างๆ ลักษณะงานควรมีความเป็นไปได้ที่จะนาไปพัฒนาเพื่อใช้ก่อสร้างจริง  คำนึงถึงความประหยัด โดยใช้ทรัพยากรเดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และการปรับแต่งพื้นที่ให้มีประโยชน์ใช้สอยเพื่อใช้เป็นที่พักผ่อน สันทนาการ ได้อย่างเหมาะสม ที่สำคัญต้องคำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ภาพประกอบ/ข้อมูลเพิ่มเติม : กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

Scroll to Top